Author Archives: Jakub Vilánek

Možnost aktivit pro žáky druhého stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT dalo základním školám možnost občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů v období od 8. do 30. června 2020.

Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení na prvním stupni ZŠ bude školní rok v ZŠ Vacov končit v pátek 26. 6. 2020. V období od 8. 6. do 26. 6. 2020 budou občasné vzdělávací a socializační aktivity formou třídnických dnů pro žáky druhého stupně realizovat vždy třídní učitelé se svou třídou. Účast žáků bude dobrovolná. O bližších informacích k organizaci těchto třídnických dnů Vás bude informovat třídní učitel prostřednictvím aplikace Školaonline.

Pravidla hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Naše škola se bude při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 řídit vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. (ke stažení zde).

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází vyučující:

 1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března 2020),
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
 3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Nová počítačová/jazyková učebna ZŠ Vacov

Na začátku roku 2019 zpracovalo vedení ZŠ Vacov projekt nové počítačové/jazykové učebny pro žáky školy. V listopadu 2019 jsme se dozvěděli, že naše žádost byla hodnocena kladně a byla v plném rozsahu podpořena. Úspěšnou realizaci nám zkomplikovala probíhající epidemie, ale objednané počítačové vybavení nakonec v pořádku dorazilo. Naši žáci se tedy mohou těšit z nové počítačové/jazykové učebny v hodnotě 1 milion korun. Učebna je vybavena novými žákovskými počítači s velkým monitorem, novými ergonomickými stoly a kvalitními židlemi. Počítače mají aktuální programové vybavení a každá PC stanice má také sluchátka s mikrofonem a související programové vybavení pro výuku cizích jazyků.

NP

Žádost o dotaci byla podána do výzvy „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, kterou vypsalo MAS Šumavsko. MAS Šumavsko rozdělí díky strategii Živé a šťastné Šumavsko do území cca 150 mil. Kč na realizaci projektů. Žádost mohly podávat všechny školy z oblasti Prachaticka a Vimperska, mezi které se rozdělovala celková částka cca 4,3 milionu korun. Mezi všemi žádostmi byla žádost ZŠ Vacov vyhodnocena jako nejlepší a byla v plném rozsahu podpořena.

Velké poděkování patří také panu starostovi a obci Vacov za podporu a předfinancování projektu.

MMR
Mas Šumavsko

Domácí příprava na další týden

Vážení rodiče, milí žáci,

Vyučující jednotlivých předmětů pokračují ve výuce na dálku. Žáci prvního stupně, kteří jsou přihlášeni k docházce do školy budou tuto výuku plnit ve svém dopoledním programu. Pro všechny ostatní je výuka ke stažení v následujícím rozcestníku:

INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ ZŠ

Vážení rodiče,

NPděkujeme za spolupráci při vyplňování dotazníku ohledně docházky žáků od 25. 5. 2020. Jelikož se k docházce přihlásilo přibližně 50 procent žáků prvního stupně, jsou personální i prostorové kapacity ZŠ Vacov dostatečné a všichni přihlášení žáci byli přijati a zařazeni do čtyřech studijních skupin o max. počtu 15 žáků. Studijní skupiny povedou zejména asistenti pedagoga a vychovatelky ze školní družiny. Většina učitelů bude nadále zajišťovat výuku na dálku, videokonference a další online vzdělávací aktivity. Podrobné informace k organizaci provozu školy dostane každý zákonný zástupce v průběhu dnešního dne (19. 5. 2020) prostřednictvím emailu nebo aplikace Školaonline.

Připomínáme, že při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin (ke stažení zde). Upozorňujeme rodiče, že bez čestného prohlášení nelze dítě do školy přijmout.

Vedení ZŠ Vacov zajistilo dostatečné vybavení budovy školy v souvislosti se současnými nároky na hygienu. Ve škole byly zřízeny 2 „ANTI COVID – POINTY“ pro snadnou dezinfekci rukou (viz. foto). Všechny třídy i toalety byly vybaveny dávkovačem s dezinfekcí a zásobníkem na jednorázové papírové ubrousky. Další změny v provozu školy v souvislosti s hygienickým opatřením jsou podrobně zpracovány v samostatném dokumentu „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ (ke stažení zde).

Informace pro rodiče k otevření MŠ

Prosíme rodiče o pečlivé přečtení následujících pokynů a informací.

Provoz MŠ Vacov bude opět zahájen od 25. 5. 2020 do konce školního roku.Provoz bude zajištěn za podmínek, které vychází z pokynů MŠMT Provoz MŠ do konce školního roku. Při prvním vstupu do mateřské školy předá rodič paní učitelce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin – (lze vyzvednout v mateřské škole – 19. – 22. 5. od 9 do 12 hod. nebo zde ke stažení. Upozorňujeme rodiče, že bez čestného prohlášení nelze dítě do školky přijmout.

Před MŠ je nutné dodržovat odstupy 2 metry a minimalizovat shromažďování.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte). Děti a pedagogové roušky v prostorách školky nosit nemusí.

Při vstupu do MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí.

Do mateřské školy patří pouze zdravé děti, v případě i drobných příznaků nemoci mají paní učitelky právo odmítnout převzetí dítěte.

V případě, že se příznaky infekce projeví u dítěte během pobytu v MŠ, bude okamžitě izolováno a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

Děti si do MŠ nemohou nosit žádné vlastní hračky, bonbony, knížky atd. z domova. Plyšáky na spaní si děti ponechají v MŠ u ložního povlečení.

Průběžně a ve zvýšené míře bude v celé MŠ prováděn důkladný úklid.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování v plném rozsahu.

Kompletní informace k provozu MŠ v souvislosti s hygienickým opatřením jsou podrobně zpracovány v samostatném dokumentu „Ochrana zdraví a provoz MŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020″ – (ke stažení zde).

V zájmu ochrany zdraví dětí i všech zaměstnanců MŠ žádáme rodiče o dodržování všech pokynů.

Děkujeme za spolupráci

Výuka na další týden

Vážení rodiče, milí žáci,

Opět po týdnu přinášíme materiály pro domácí přípravu na následující týden.

Většina zákonných zástupců nám již dala vědět svůj zájem o docházku žáků prvního stupně od 25. 5. 2020. Děkujeme. Připomínáme, že zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 18. 5. 2020. vyplněním dotazníku: Docházka do školy od 25. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Na základě dat z dotazníku zpracuje vedení školy v průběhu tohoto týdne organizaci docházky od 25. 5. 2020. Zákonné zástupce přihlášených žáků budeme informovat o všech podrobnostech prostřednictvím emailu nebo aplikace Školaonline.

Provoz MŠ Vacov

Vážení rodiče,

Provoz MŠ Vacov bude opět zahájen od 25. 5. 2020 do konce školního roku.Provoz bude zajištěn za podmínek, které vychází z pokynů MŠMT Provoz MŠ do konce školního roku.

Při první návštěvě školy předloží zákonný zástupce vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde). Bez tohoto dokumentu není možné dítě do MŠ přijmout.

Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz. následující tabulka) a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Další informace k organizaci provozu v naší MŠ a k hygienickým opatřením budou aktualizovány. Dejte nám prosím do 14. 5. 2020 vědět Váš zájem i případný nezájem o docházku do MŠ Vacov v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 prostřednictvím následujícího dotazníku:Dotazník MŠ – docházka do 30. 6. 2020. Z organizačních a hygienických důvodů nebude možné zařadit do výuky dítě v pozdějším termínu.

Děkujeme za spolupráci

Informace a domácí příprava

Vážení rodiče, milí žáci,

Opět po týdnu přinášíme materiály pro domácí přípravu na následující týden.

Tento týden nastupují žáci 9. třídy k přípravě na přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška na střední školy se bude konat pro čtyřleté studijní obory 8.6.2020, pro víceletá gymnázia 9.6.2020.

Připomínáme také informace k docházce 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020 (informace dostupné zde). Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 18. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Svůj zájem a prosíme i nezájem nám dejte prosím vědět vyplněním dotazníku: Docházka do školy od 25. 5. 2020. Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří nám v tuto chvíli již dali vědět.

Otevření MŠ Vacov – aktualizace

Vážení rodiče,

Provoz MŠ Vacov by měl být znovu obnoven v pondělí 25. 5. 2020. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťujeme zájem o docházku Vašich dětí do mateřské školy. Na základě výsledků tohoto šetření budeme upravovat organizační, personální i prostorové možnosti mateřské školy tak, aby vše splňovalo nároky na současná hygienická opatření.

Dejte nám prosím do 14. 5. 2020 vědět Váš zájem i případný nezájem o docházku do MŠ Vacov v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 prostřednictvím následujícího dotazníku:Dotazník MŠ – docházka do 30. 6. 2020. Z organizačních a hygienických důvodů nebude možné zařadit do výuky dítě v pozdějším termínu.

Děkujeme za spolupráci

ZUŠ Vimperk – výuka ve Vacově

Informace o výuce ZUŠ Vimperk ve Vacově

Informace o vzdělávání pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ Vacov

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ZŠ ve škole. V následujícím textu se snažíme přinést základní informace o tom, jak bude výuka probíhat a jaká hygienická opatření budou v naší škole realizována.

Informace k formě výuky

 1. Nebude se jednat o klasickou výuku po třídách s přesně vymezeným rozvrhem.
 2. Dominantním způsobem vzdělávání zůstává vzdálená výuka.
 3. Žáci nebudou při výuce ve škole hodnoceni známkou – bude poskytována zpětná vazba formativně slovním hodnocením.
 4. Skupiny budou rozděleny podle přihlášených žáků, je velmi pravděpodobné, že v jedné patnáctičlenné skupině budou žáci z více tříd a vzdělávací aktivity ve škole nepovede třídní učitel
 5. Výuka bude probíhat každý den ve dvou blocích: dopoledním od 8:00 do 12:00 a odpoledním od 12:00 do 16:00.
 6. V dopoledním bloku budou žáci realizovat vzdělávací aktivity směřující ke splnění vzdálené výuky zadané třídním učitelem.
 7. V odpoledním bloku by měla být činnost obdobná jako ve školní družině, samozřejmě při splnění všech hygienických opatření.
 8. Škola bude ráno otevřena od 7:45 do 8:00, ranní družinu není možné poskytovat.

Hygienická opatření při provozu školy

Změny v provozu školy v souvislosti s hygienickým opatřením jsou podrobně zpracovány v samostatném dokumentu „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ (ke stažení zde). V následujících bodech přinášíme odpovědi pouze na nejčastější dotazy:

 1. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 3. Studijní skupina je tvořena max. 15 žáky.
 4. Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky.
 5. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.
 6. Ve třídách sedí každý žák ve své lavici sám a splňuje požadovaný odstup od ostatních.
 7. Ve třídách je možné při splnění pravidel roušku odložit (na rozhodnutí vyučujícího pedagoga).
 8. Přestávky budeme realizovat nejčastěji venku, každá studijní skupina v jiném čase, po opuštění třídy musí mít žáci roušku.
 9. Škola má právo na bezkontaktní měření teploty žáka v případě podezření nákazy.
 10. V dokumentu „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ je rozpracován přesný postup v případě, kdy některý z účastníků vykazuje příznaky nákazy v průběhu docházky.
 11. V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka je nutné informovat školu i o důvodu nepřítomnosti.
 12. Pravidla a organizace vstupu (předávání žáků) a vyzvedávání žáků budou zpracována na základě počtu přihlášených žáků a počtu skupin tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Provoz školní jídelny

 1. Školní jídelna ZŠ Vacov bude v provozu a bude poskytovat normální teplé jídlo.
 2. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 3. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 4. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 5. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 6. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.

V případě, kdy se k odběru obědů přihlásí většina žáků z prvního stupně, nebude organizačně možné zajistit obědy pro všechny. Problémem je zejména poslední bod seznamu výše. V tomto případě budou mít přednost při přihlašování obědů žáci přihlášení k celodenní docházce.

Přihlášení žáka k dobrovolné docházce

Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz. následující tabulka) a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 18. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020. Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde).

Vedení ZŠ Vacov má připravené personální i prostorové kapacity. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny losem.

Svůj zájem a prosíme i nezájem nám dejte prosím vědět vyplněním následujícího dotazníku: Docházka do školy od 25. 5. 2020.

Případné dotazy směřujte na zástupce ředitele školy: admin@zsvacov.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Zápis do ZŠ – rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí

Informace o možnosti vzdělávání pro žáky 9. třídy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Žáci, kteří zatím nejsou přijati na střední školu a intenzivně se připravují na přijímací zkoušky mohou od 11. 5. využít výukových dnů ve škole (účast je dobrovolná). Pro všechny žáky 9. třídy bude i nadále probíhat distanční forma výuky (domácí příprava).

Příprava na přijímací zkoušky ve škole: V pondělí 11. 5. od 8:00 do 11:00 bude probíhat příprava z Českého jazyka pod vedením paní učitelky Špejzlové, ve středu 13. 5. od 8:00 do 11:00 bude probíhat příprava z Matematiky pod vedením paní učitelky Krbkové. V dalších týdnech až do termínu konání přijímacího řízení bude výuka probíhat ve stejných dnech a časech (po dohodě s vyučujícím může být v dalších termínech den a čas výuky upraven – o této změně bude elektronicky informován žák i zákonný zástupce).

Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz. následující tabulka) a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku na přípravu na přijímací zkoušky do 7. 5. 2020 na email: admin@zsvacov.cz. Žáka nelze přihlásit do školní skupiny později než 11. 5. 2020. Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde). Žák je povinen se se seznámit s dokumentem: „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ a dodržovat stanovená hygienická pravidla. Nedodržování hygienických pravidel může vést k vyřazení žáka z přípravy. V rámci docházky je také možné odebrat oběd ve školní jídelně. Váš případný zájem o oběd ve školní jídelně vyjádřete prosím při přihlašování žáka k přípravě. Případné dotazy směřujte na zástupce ředitele školy: admin@zsvacov.cz.

Informace a domácí příprava

Vážení rodiče, milí žáci,

Děkujeme Vám všem za spolupráci a podporu při studiu na dálku. Dle informací od našich pedagogů víme, že většina žáků v současné formě samostudia pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala.

Dnes jsme obdrželi metodiku z MŠMT ohledně možného nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. a možných konzultací žáků 9. třídy od 11. 5. Tento týden podle metodiky rozpracujeme organizaci chodu naší školy a obratem budeme příslušné ročníky kontaktovat prostřednictvím emailu nebo aplikace Školaonline.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a zde jsou materiály na další týden: