Author Archives: Jakub Vilánek

Nabídka kroužků

Lyžařský kurz 2022

ZŠ Vacov pořádá ve školním roce 2021/2022 lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. třídy. Více informací o kurzu je v přiloženém dokumentu. Informační schůzka ke kurzu proběhne ve středu 22. 9. 2021 od 16:00 ve školní jídelně.

LYŽAŘSKÝ KURZ 2022 – INFORMACE

Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku 2021/2022 jsme udělali personální změny v oblasti poradenství na naší škole. Základní informace o poradenských službách a příslušné kontakty jsou uvedené níže.

Školní poradenské pracoviště představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Poradenský tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce a školního metodika prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli.

Základní principy a zásady práce ve škole

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole
 • základními kameny prevence jsou dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí
 • veškeré poradenské služby jsou poskytovány bezplatně pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce

Poradenské služby ve škole

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Kontakty

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Jarmila Štouralová
Konzultační hodiny: středa od 8:15 do 8:45, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: stouralova@zsvacov.cz, tel. 383 133 129

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE pro 2. stupeň
Mgr. Jana Krbková
Konzultační hodiny: pondělí od 8:00 do 8:30, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: krbkova@zsvacov.cz, tel. 383 133 129

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE pro 1. stupeň
Mgr. Kateřina Roučková
Konzultační hodiny: úterý od 7:30 do 8:00, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: rouckova@zsvacov.cz, tel. 383 133 128

První den

1. zaří proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků. Prvňáčky přivítal pan starosta s panem ředitelem školy a do žákovského stavu je jako obvykle pasoval rytíř. Celkem 16 prvňáčků poté spolu s rodiči a svojí paní učitelkou vstoupili poprvé do školy a do své třídy. Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole dařilo a celých devět let probíhalo stejně hladce jako tento první slavnostní den.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8:00. Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni svým třídním učitelem v kmenové učebně. Proběhne první kolo screeningového testování. První den pro ně končí v 10:00.

Pro prvňáčky a jejich rodiče bude připraveno slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy, v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy. Poté navštíví prvňáčci i s rodiči poprvé svou třídu. Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku.

Od 2. 9. 2021 probíhá výuka podle platného rozvrhu. Školní družina zahajuje svůj provoz od 2. 9. 2020. Obědy jsou pro žáky automaticky přihlášené také od 2. 9. 2021.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září (žáci první třídy budou testováni poprvé 2. 9.), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. U žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem. Z organizačních důvodů je nutné, aby rodiče dali vědět svůj zájem o účast na testování třídní učitelce.

Pokud žák podstoupí testování s negativním výsledkem, může se účastnit výuky ve třídě bez roušky. Rouška či respirátor je povinná pouze ve společných prostorech školy. Pro žáky, kteří se odmítnou účastnit screeningového testování, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor (i ve třídě v průběhu výuky). Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme vás, abyste byli ohleduplní ke svému okolí a neposílali nachlazené či dokonce nemocné děti do školy. Děkujeme

Podrobnější informace ke screeningovému testování, rouškám atd. jsou v následujících materiálech:

Harmonogram školního roku 2021/2022

Harmonogram školního roku 2021/2022

Poslední den školního roku

Vysvědčení je rozdáno, s deváťáky jsme se rozloučili, nezbývá než popřát všem krásné a pohodové prázdniny. Užijte si sluníčka, odpočiňte si a všichni se nám ve zdraví vraťte v září do školy.

Školní výlet Prostředníčků a Předškoláků

Letošní školní rok nám neposkytl mnoho příležitostí ke školním akcím. Proto, když padla nejpřísnější opatření, jsme s radostí uskutečnili školní výlet. V pátek 14. června se třídy Prostředníčků a Předškoláků vypravily do Strakonic.

První návštěva patřila strakonickému hradu, kde pro nás pracovníci muzea připravili program. Krátce seznámili děti s historií hradu a bývalými majiteli. Děti zkusily přivolat Bílou paní – Perchtu z Rožmberka – a ona se po několikerém zavolání opravdu objevila. S sebou přinesla veliký klíč, kterým odemkla dvířka věže Rumpál. Nejprve se na věž vyšplhali Předškoláci, aby se pokochali výhledem na město, řeku Otavu a vzdálené vrcholky Šumavy. Všichni statečně vystoupali 96 schodů a s přehledem zvládli i zúženou část schodiště, která na nás působila opravdu hodně stísněným dojmem.

Po návratu na nádvoří se Předškoláci vystřídali s Prostředníčky a pokusili se, stejně jako oni předtím, skládat puzzle s erby rodu Rožmberků a maltézských rytířů, postavit hrad z kostek nebo dát dohromady postavu rytíře.

Rozloučili jsme se s paní Perchtou a cestou ven z hradu pozorovali v hradním příkopu oslíka, poníky, ovce a kachny. Lávka přes řeku Otavu nás dovedla na Podskalí. Usazení na lavičkách jsme si pochutnali na tradičním výletním řízku od naší paní kuchařky ze školky. Jako sladká tečka musela být samozřejmě zmrzlina. Na Podskalí si děti vyzkoušely různé prolézačky, nejvíc se jim líbila pirátská loď.

Posledním bodem našeho výletu se stala návštěva Domu dětí a mládeže. Zde děti zhlédly výstavu zvířat. Ve výběhu se nám předvedlo prasátko, ve voliérách hrdličky a andulky, v kotcích králíci a morčata, za plotem se na nás dívaly kozy. Morčata a jednoho králíčka si mohly děti dokonce vzít do ruky a pohladit. Ve vnitřních prostorách nás hned u vchodu pozdravil papoušek, prohlédli jsme si fretku, křečky, myšky, osmáky, vodní želvy.

Čas velice rychle utekl a my se museli rozloučit, abychom se trochu unavení, ale plní zážitků vrátili zpátky do Vacova.

Dagmar Čtvrtníková

  

MŠ piknik

Dne 14. 6. 2021 si udělala třída Malíčků piknik na zahradě školky. Hned ráno, co jsme se všichni sešli ve školce, jsme odešli na zahradu na svačinku. Ke svačince děti měly výborné tvarohové šátečky a spousty ovoce včetně melouna. Celé dopoledne jsme strávili venku. Děti si hrály na písku s bagry, jezdily na traktorech a motorkách, hrály si s míčem, s kočárkem a panenkami nebo se stavebnicí na dece. S dětmi jsme se následně na zahradě v altánku i naobědvali. K obědu jsme měli řízky s chlebem a zeleninou. Po celé dopoledne panovalo krásné slunečné počasí a skvělá nálada a atmosféra. Jak děti, tak my paní učitelky jsme si to náramně užily a příští rok určitě zopakujeme.

K+P

MŠ – nové fotogalerie

    
    

Školská rada

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v rámci voleb do školské rady z řad rodičů/zákonných zástupců probíhal do 15. 6. 2021 návrh kandidátů. Navrženi byli pouze tři kandidáti. Jeden z navržených kandidátů svou účast ve volbách odmítl. Na dvě místa ve školské radě máme tedy navržené dva kandidáty. Není tedy nutné další hlasování. Dva zástupci z řad rodičů/zákonných zástupců v nové školské radě jsou paní Ing. Veronika Šťastná a paní Ing. Martina Němečková.

Školská rada má celkem 6 členů. Dva zástupci z řad rodičů/zákonných zástupců již byli zvoleni. Dva zástupci z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupci zřizovatele budou zvoleni v nejbližších dnech. O novém složení školské rady Vás budeme informovat.

Opatření vlády

Vláda dnes schválila, že od úterý 15. června budou moci roušky a respirátory při výuce sundat žáci a učitelé v celé zemi (tedy i u nás). Povinnost mít zakrytý nos a ústa zůstala pro přestávky a při pohybu ve společných prostorách školy.

Příměstské tábory ZŠ Vacov

Oba letní tábory, které v letošním roce ZŠ Vacov pořádá, budou pro přihlášené děti kompletně zdarma. Naše žádost ve výzvě MŠMT Letní kempy 2021 byla úspěšná a náš projekt byl podpořen. Žádost uspěla také proto, že ZŠ Vacov navázala spolupráci se spolkem Střelka Čestice.

Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jako ředitel Základní školy a mateřské školy Vacov, Miřetice 38, vyhlašuji na 29. června 2021 volby do školské rady. Volby se měly původně konat již v březnu, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu prodloužilo MŠMT funkční období současné Školské radě o 3 měsíce po skončení nouzového stavu. Rozhodnutí MŠMT – ZDE.

Nouzový stav byl ukončen 11. 4. 2021, tzn. funkční období současné Školské rady končí 11. 7. 2021 a je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

K samotné volbě přihlášených kandidátů pak dojde 29.6.2021. Volební lístek budou moci odevzdat rodiče/zákonní zástupci (oprávněné osoby) přímo ve škole do volební urny, umístěné ve sborovně I. stupně ZŠ Vacov.

Návrh kandidátů bude probíhat od 2.6. 2021 do 15.6.2021 prostřednictvím informačního systému Škola online. Každý rodič (zákonný zástupce) má možnost poslat jméno kandidáta přes zprávy Škola online třídnímu učiteli svého dítěte. Kandidátem může být sám rodič (napíšete své jméno), jiný rodič ze třídy, jiný rodič ze školy.

Každý rodič má jeden hlas, bez ohledu na počet dětí, které ve škole má.

Volební komise: Mgr. Josef Mráz, Mgr. Jarmila Štouralová, Mgr. Kateřina Roučková

Harmonogram:

 • Návrh kandidátů: do 15. 6. 2021
 • Zveřejnění kandidátní listiny: 18. 6. 2021
 • Předání hlasovacích lístků zástupcům žáků: 21. 6. 2021
 • Hlasování: 29. 6. 2021
 • Vyhlášení výsledků voleb: 30. 6. 2021

ORGANIZACE VÝUKY OD 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 24. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka pro všechny žáky prvního i druhého stupně dle standartního rozvrhu. Družina bude fungovat bez omezení, stravování se pokusíme zorganizovat tak, aby se všichni zvládli v klidu naobědvat.

Testovat se bude pouze 1x týdně, vždy v pondělí. Nové AG testy od firmy Sejoy jsou na stejném principu jako doposud používané Singclean. Opatření s ochranou dýchacích cest jsou i nadále platná.