Základní informace o naší škole

Základní škola a mateřská škola Vacov je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 250 žáků. V posledních letech navštěvuje naši školu 150 až 170 žáků. Značné množství žáků dojíždí z okolních obcí. V budově školy je 9 tříd, školní družina, počítačová učebna a interaktivní učebna. Průměrná naplněnost tříd je 15 žáků.

Zš a mš Vacov

Zaměření školy

Škola má svá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, jež nás odlišují od škol ostatních. Při důkladné analýze školy jsme vycházeli z výchovných a vzdělávacích možností a potřeb našich žáků, z požadavků rodičů a z kvalifikovanosti pedagogického sboru. Zodpovědně jsme zvažovali naše možnosti a přednosti. Zaměření naší školy bylo upřesněno do těchto vzdělávacích priorit:

 1. ekologická výchova – je povinností nás všech vést mladou generaci k ochraně přírody.
 2. vytváření podmínek pro žáky s různým druhem postižení i pro žáky talentované – na velmi dobré úrovni je spolupráce s odborníky s PPP a SPC. V ZŠ máme pro postižené dítě pedagogického asistenta.
 3. kvalitní výuka cizích jazyků – zaměřujeme se na využití cizích jazyků NJ a AJ v praxi. Pořádáme pro naše žáky výlety do zahraničí a pomáháme jim tím poznávat praktický život lidí v cizí zemi.
 4. práce s výpočetní a komunikační technikou – v nové ICT učebně a i v interaktivní učebně si žáci osvojují práci s multimediální technikou v praxi
 5. podpora zájmové školní i mimoškolní činnosti v oblasti sportovní, hudební i výtvarné – podporujeme aktivity všeho druhu.
 6. spolupráci škola – rodina – pokud dojde k souznění mezi rodičovskou veřejností a školou, bude možnost v plné míře a kvalitně realizovat školní vzdělávací program.

Vybavení školy

Budova základní školy je situována v krásném přírodním prostředí na okraji obce. Okolo školy vede silnice směr Strakonice – Zadov. Na prostorném školním pozemku je postavena venkovní učebna, kterou využívají žáci ZŠ pro výuku v přírodě a v odpoledních hodinách i děti ze školní družiny. V areálu školy je i tartanové hřiště, které využívají žáci v letních měsících na tělesnou výchovu, často toto hřiště navštěvují i žáci při práci ve školní družině a hřiště mohou využívat i obyvatelé obce Vacov. V areálu bylo také v nedávné době zřízeno malé parkoviště pro zaměstnance školy a v odpoledních hodinách využívají parkoviště i návštěvníci tělocvičny.

Budova školy prošla v posledních letech řadou změn. V roce 2013 byla rekonstruována tělocvična školy. V tělocvičně byla položena nová dřevěná palubovka, byly vyměněny okna a tělocvična byla zateplena. Nyní má tělocvična krásnou zelenou fasádu a i v zimních měsících je uvnitř příjemně teplo. O rok později v roce 2014 byla kompletně zateplena i budova školy. Ta má nyní šedobílou fasádu s antracitovými okny.Od roku 2018 je v provozu i nově zrekonstruovaná kotelna využívající tepelná čerpadla.

Ve škole se nachází devět kmenových učeben, jedna počítačová učebna a jedna volná „interaktivní“ učebna. V počítačové učebně se díky projektu EU nachází 20 kvalitních PC s připojením k internetu. Vnitřní prostory školy prošly v posledních obdobích také řadou změn. V rámci projektu Rop jihozápad byly ve všech učebnách vyměněny staré zelené křídové tabule za nové moderní tabule. V škole jsou nyní v pěti učebnách nejmodernější interaktivní tabule a v pěti učebnách moderní bílé keramické tabule. Téměř všechny učebny jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. O prázdninách 2015 byly u jídelny vytvořeny nové šatny pro druhý stupeň a v roce 2018 v rámci rekonstrukce kotelny vznikly i nové šatny pro I. stupeň. Většina žáků školy má nyní svou vlastní skříňku. O prázdninách 2015 byla také dokončena kompletní rekonstrukce vodovodů. Za poslední roky prošly proměnou také chodby i učebny školy. Chodby i většina učeben jsou nově vymalované a postupně se vyměňují i zastaralé zářivky. V roce 2019 byly kompletně rekonstruovány toalety na II. stupni školy.

Vybavení pro výuku je na velmi dobré úrovni. V posledních letech je postupně obměňováno vybavení kabinetů a ve škole jsou dostupné kvalitní učební pomůcky. Řada vylepšení se podařila díky zapojení do projektů evropské unie. Díky tomu mají například všichni učitelé školy k dispozici vlastní notebook. Díky projektům EU prošla velkou proměnou také učebna pracovních činností (dílny). Ta je nově opravena, vybavena novými ponky a celou řadou pracovních nástrojů. Vedle dílen mají žáci a učitelé k dispozici také novou keramickou pec. Projekt EU také zajistil nákup nových knih do školní knihovny.

Ve škole se nachází i jedna třída školní družiny. Ta byla nově rekonstruována a vybavena novým nábytkem a pomůckami v roce 2014. Celkem ve škole fungují 3 oddělení školní družiny. 2 oddělení jsou umístěné z prostorových důvodů ve třídách (dopoledne probíhá ve třídě výuka, odpoledne je zde umístěna družina). V budově školy se také nachází školní jídelna, kterou využívají nejen žáci školy, ale i cizí strávníci.

Vedení školy se snaží být velmi aktivní při získávání prostředků v rámci projektů EU. Od roku 2011 se takto podařilo získat více než 8 000 000 korun na vybavení školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, na zajištění exkurzí a vzdělávacích pobytů pro žáky a i na další aktivity.

Pedagogický sbor školy

Pedagogický sbor naší školy patří mezi méně početné – 12 učitelů, zástupce a ředitel školy. Dohromady má pedagogický sbor 14 členů – 2 muže a 12 žen. Vedení školy dbá na to, aby hlavní předměty učili kvalifikovaní pedagogové. Všichni vyučující se školí a vzdělávají. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky a to především na prvním stupni. Ve škole v jedné funkci pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Od roku 2018 byla zřízena také služba kariérového poradenství pro žáky.

Akce školy

Pravidelně pořádáme kulturní akce. Těmto akcím přikládáme velký význam. Děti respektují ostatní a uvědomují si, co se druhý naučil. Učí se společenskému a vůbec slušnému chování, reprezentují školu!

Zúčastňujeme se a pořádáme různé kulturní akce.

 • vystoupení našich žáků s pásmem písní, recitace, hry na hudební nástroje, dramatizace na den matek, vánoční koncert, v domovech důchodců, při vítání občánků
 • zúčastňujeme se literárních a výtvarných soutěží – například Čestický brambor
 • pořádáme dětský karneval
 • v zimě pořádáme společenský ples školy
 • pořádáme vernisáže s doprovodným programem
 • zúčastňujeme se pěvecké soutěže Jihočeský zvonek

Zúčastňujeme se různých sportovních akcí a některé i sami pořádáme.

 • atletická olympiáda ve Zdíkově
 • turnaje v kopané: Cocacola cup a Mc Donald cup
 • turnaje ve florbale
 • plavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • cykloturistika
 • dopravní soutěž
 • branné cvičení
 • turnaj ve vybíjené
 • turnaj ve stolním tenise

Zúčastňujeme se různých soutěží a olympiád.

 • Klokan
 • Pythágoriáda
 • olympiády z českého jazyka, německého jazyka, dějepisu, zeměpisu …
 • různé další soutěže (výtvarné, literární,…)