Informace o školní družině

Kontakt: Renáta Filipová, filipova@zsvacov.cz, 608 256 145

Školní družina je školní zařízení pro žáky ZŠ 1.-4. ročníku. Kapacita je 70 žáků. Přednostně jsou přijímáni žáci z 1., 2. a 3. třídy. Žáci ze 4. třídy jsou přijímáni na doplnění kapacity, při jejich přijímání rozhoduje pořadí odevzdání přihlášky. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Žák je přijat na základě řádně vyplněného zápisního lístku, kde rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka. Přihlášku žáka do družiny je nutné podat první týden školy.

Od září 2013 je v provozu i ranní družina od 7:00 do 7:40. Ranní družinu navštěvují pouze žáci 1. stupně, kteří dorazí do školy dříve než v 7:40, kdy jsou otevřené třídy a začínají dozory na chodbách.

Provoz odpolední školní družiny je ve dnech školního vyučování od 11:35 – 16:40, v pátek do 16:00. Naše škola má 3 oddělení. Vychovatelkami jsou  Renáta Filipová, Jana Voldřichová, Lucie Švihelová.

Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně.

Rodiče si mohou děti vyzvednout do 12:45 hodin a pak od 14:30 hodin.

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je  100,- Kč měsíčně. Placení ŠD bude probíhat ve třech etapách, školné si vychovatelka strhne ze školní pokladny:

  • září – prosinec : 400,- Kč
  • leden – březen : 300,- Kč
  • duben – červen : 300,- Kč

V letošním školním roce budou při ZŠ Vacov otevřena 3 oddělení školní družiny. Vedoucí vychovatelkou byla ustanovena paní Renáta Filipová, která zároveň povede I. oddělení, kam budou chodit prvňáčci. Druháčci budou navštěvovat II. oddělení školní družiny, to povede paní vychovatelka Jana Voldřichová. Třeťáci a čtvrťáci budou pracovat ve III. oddělení pod vedením paní vychovatelky Lucie Švihelové.

Všechna tři oddělení budou po celý rok spolupracovat. I v letošním roce si budeme hrát se čtyřlístkem.

  1. oddělení – Berušky
  2. oddělení – Slavíčci
  3. oddělení – Sovičky

Jsme krásní jako Berušky, jsme šikovní jako Slavíčci a jsme chytří jako Sovy.