ZÁPIS DO ZUŠ

ZÁPIS DO ZUŠ 2021

Distanční výuka od 17. 5. 2021

Rozvrh videokonferencí na týden od 17. 5. 2021 pro 7. a 9. třídu. Prezenční výuku tento týden mají 1., 2., 3, 4., 5., 6. a 8. třída.

NP

ORGANIZACE VÝUKY OD 17. 5. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka pro žáky prvního stupně. Žáky druhého stupně čeká ještě týden rotační výuky. Prezenční výuka v týdnu od 17. 5. 2021 bude tedy probíhat pro třídy 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 8. Distanční výuku budou mít žáci 7. a 9. třídy. Rozvrh prezenční výuky je v systému školaonline. Z důvodu nutnosti kombinovat prezenční a distanční výuku jsou v rozvrhu některé změny.

Podmínky prezenční výuky a testování se nezměnily a jsou podrobně rozepsány v příspěvku ORGANIZACE VÝUKY OD 10. 5. 2021

Školní družina bude od 17. 5. 2021 fungovat bez omezení, to znamená, že bude otevřena pro všechny v září přihlášené žáky z prvního stupně ZŠ.

NP

DISTANČNÍ VÝUKA 10. – 14. 5.

Rozvrh videokonferencí na týden od 10. 5. 2021 pro 1., 3., 6. a 8. třídu. Prezenční výuku tento týden mají 2., 4., 5., 7. a 9. třída.

NP

ORGANIZACE VÝUKY OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 10. 5. 2021 začíná týdenní rotační výuka pro žáky 2. stupně. Prezenční výuka v týdnu od 10. 5. 2021 bude probíhat pro třídy 2., 4., 5., 7. a 9., v ostatních třídách bude distanční výuka jako doposud. Prezenční výuka v týdnu od 17. 5. 2021 bude probíhat pro třídy 1., 3., 6. a 8., v ostatních třídách bude distanční výuka jako doposud (pokud vláda nerozhodne jinak). Rozvrh prezenční výuky je v systému školaonline. Z důvodu nutnosti kombinovat prezenční a distanční výuku jsou v rozvrhu některé změny.

Prezenční výuky ve škole je možné zúčastnit se za podmínek:

 • žáci absolvují test s negativním výsledkem (viz informace níže)
 • žáci musí nosit alespoň chirurgickou roušku

Testování

Žáci prvního stupně se testují jednou týdně v pondělí za stejných podmínek jako doposud. Škola je pro žáky I. stupně otevřena od 7:00. Žáci druhé stupně se testují 2x týdne v pondělí a ve čtvrtek. Pro žáky druhého stupně je škola otevřena od 7:30. Po příchodu se žáci přezují v šatně a odcházejí do testovací třídy. Po absolvování testu se přesunou do své kmenové třídy. Prosíme zejména domácí žáky o včasnější příchod.


INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK K PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ – SINGCLEAN
TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO RODIČE
TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO ŽÁKY

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařskou zprávou.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Pokud zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, nebude dítěti umožněna účast v prezenční výuce, jeho neúčast ve výuce bude považována za omluvenou a škola mu bude poskytovat podporu podobně jako při nemoci žáka (zadávání probraného učiva a úkolů).

  Žáci se také mohou testovat vlastním testem (ze slin,…), pokud si tento test pořídí na vlastní náklady, test bude na seznamu schválených testů a žák se bude testovat ve škole.

  Školní jídelna bude v obvyklém provozu pro žáky, kteří budou mít prezenční výuku. Tito žáci budou mít obědy automaticky přihlášeny. Pokud o obědy nebudete mít zájem, nezapomeňte si je odhlásit. Pro žáky na distanční výuce je možnost odebrání oběda do jídlonosiče v době od 10:30 – 11:15 hodin.

  Provoz ZŠ Vacov od pondělí 10. 5. 2021

  Na základě dnešního prohlášení vlády bude od pondělí 10. 5. 2021 obnovena prezenční výuka ve všech odděleních mateřské školy a rotačním způsobem ve všech ročnících školy základní. Prezenční výuku v základní škole v týdnu od 10. 5. budou mít následující ročníky: 2., 4., 5., 7. a 9. třída. Třídy 1., 3., 6. a 8. zůstávají na distanční formě výuky a prezenční docházka je čeká v týdnu od 17. 5. 2021.

  Podrobnější informace k organizaci nástupu žáků do ZŠ i MŠ uveřejníme v pátek 7. 5. 2021, jakmile obdržíme informace z ministerstva.

  Příměstské tábory 2021 – Letní kempy 2021

  Těšíme se na léto a chystáme pro dětí již šestý ročník táborů při ZŠ Vacov. Náplní a cílem celého prázdninového týdne bude něco nového se naučit, něco zažít, hodně si pohrát, zasportovat si, být s kamarády, dobře se najíst a hlavně si vše pořádně užít.

  V současné době MŠMT ve spolupráci s AŠSK vyhlásilo výzvu – Letní kempy 2021 a s tím dotačním program pro základní školy a dětské spolky. Cílem tohoto prázdninového projektu je podpořit vzdělávání dětí v souvislosti uzavření škol v důsledku pandemie koronaviru.

  Naše škola zažádala o tento projekt a v případě kladného vyřízení by znamenalo pro naše děti bezplatnou účast na Letním kempu. V případě nezařazení naší školy do výzvy, bude cena maximálně 1300,- (jako každý rok). První tábor od 12. 7. do 16. 7 je již prakticky naplněný. Druhý tábor od 16. 8. do 20. 8. 2021 má ještě volná místa.

  Vše bude uskutečněno pouze za příznivých epidemiologických podmínek a v souladu s možnými opatřeními, o kterých Vás budeme průběžně informovat.

  Vzhledem k omezené kapacitě žádáme, o vyplnění závazné přihlášky nejpozději do 25.5.2021. Přihlášky odevzdávejte ve školní družině.

  Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

  NP

  INFORMACE K PROVOZU ZŠ A MŠ VACOV OD 3. 5. 2021

  Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo své mimořádné opatření k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Bohužel situace v Jihočeském kraji není nejpříznivější a osobní přítomnost žáků druhého stupně zatím nebyla povolena. Ani v mateřské škole není povolena osobní přítomnost mladších dětí.

  Jediné změny, které se týkají naší školy, jsou změny ve formátu testování. Od 3. 5. 2021 bude testování probíhat pouze jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka bezprostředně po příchodu do školky/školy.

  Další změny a rozvolňování opatření by měly následovat od pondělí 10. 5. 2021. Jakmile budeme vědět bližší informace, budeme Vás informovat.

  V týdnu od 3. 5. 2021 je tedy prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 3. třídy. Pro ostatní žáky bude nadále probíhat distanční forma vyučování.

  Zadání distanční výuky:

  NP

  Přerušení provozu MŠ během letních prázdnin

  Po dohodě se zřizovatelem (Obec Vacov) bude přerušen provoz Mateřské školy Vacov během letních prázdnin 2021:

  od pondělí 12. 7. 2021 do pátku 20. 8. 2021

  Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 23. 8. 2021.

  DISTANČNÍ VÝUKA 26. – 30. 4.

  Distanční výuka a rozvrh videokonferencí na týden od 26. 4. 2021. Prezenční výuku tento týden mají 2., 4. a 5. třída.

  NP

  Zápis do MŠ

  Vážení rodiče,

  na základě nařízení ministra školství bude zápis do mateřské školky probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období od 2. do 16. 5. 2020. Podklady pro zápis si můžete stáhnout níže v elektronické podobě. Tištěné podklady bude také možné vyzvednout v mateřské škole.

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ (podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví) je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Toto potvrzení je součástí výše uvedené žádosti – černý rámeček „vyjádření lékaře“ na druhé straně dokumentu.

  Jako přílohu žádosti je nutné doložit také prostou kopii rodného listu.

  Podklady vyplňte, nechte potvrdit lékaře, podepište, doplňte o kopii rodného listu a doručte do školy jedním z následujících způsobů.

  • osobně do poštovní schránky u vchodových dveří základní nebo mateřské školy
  • poštou na adresu: ZŠ Vacov, Miřetice 38, 384 86
  • emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na: skolka@zsvacov.cz (NE scan ručně podepsané žádosti)
  • do datové schránky školy: p8pmisk
  • osobně předat ve škole – z důvodu ochrany zdraví jen ve výjimečných případech v předem domluveném termínu (skolka@zsvacov.cz)

  Do MŠ je nutné přihlásit všechny děti, které nastoupí k docházce začátkem školního roku 2021/2022 i v jeho průběhu, z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy.

  Po zaregistrování žádosti Vám pošleme potvrzení registrace na kontakt uvedený v žádosti. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na těchto www stránkách.

  INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

  Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

  Testování uchazečů o čtyřleté obory se bude konat ve středu 28. 4. 2021 v 8:00 ve venkovní učebně ZŠ Vacov. Testování uchazečů o studium na víceletém gymnáziu bude probíhat v pondělí 3. 5. 2021 v 8:00 ve venkovní učebně. Z organizačních důvodů nám prosím dejte vědět svůj zájem o testování.

  Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

  INFORMACE K PROVOZU ZŠ A MŠ VACOV OD 26. 4. 2021

  Od 26. 4. zůstávají v platnosti pravidla, která platila od 12. 4. 2021 INFORMACE K PROVOZU ZŠ A MŠ VACOV OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ. Došlo k jediné změně. V rámci distribuce testů jsme obdrželi jiný druh testu než v posledním období. V následujících čtrnácti dnech budou žáci testováni testem Singclean. Níže je dostupný informační leták k testování Singclean a instruktážní video.


  INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK K PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ – SINGCLEAN
  TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO RODIČE
  TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO ŽÁKY

  Poděkování

  V pondělí 19. 4. se do školy vrátili také žáci 1. a 3. třídy. Děkujeme rodičům za podporu při ranním testování a za spolupráci v průběhu distanční výuky. Děkujeme