Informace o možnosti vzdělávání pro žáky 9. třídy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Žáci, kteří zatím nejsou přijati na střední školu a intenzivně se připravují na přijímací zkoušky mohou od 11. 5. využít výukových dnů ve škole (účast je dobrovolná). Pro všechny žáky 9. třídy bude i nadále probíhat distanční forma výuky (domácí příprava).

Příprava na přijímací zkoušky ve škole: V pondělí 11. 5. od 8:00 do 11:00 bude probíhat příprava z Českého jazyka pod vedením paní učitelky Špejzlové, ve středu 13. 5. od 8:00 do 11:00 bude probíhat příprava z Matematiky pod vedením paní učitelky Krbkové. V dalších týdnech až do termínu konání přijímacího řízení bude výuka probíhat ve stejných dnech a časech (po dohodě s vyučujícím může být v dalších termínech den a čas výuky upraven – o této změně bude elektronicky informován žák i zákonný zástupce).

Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz. následující tabulka) a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku na přípravu na přijímací zkoušky do 7. 5. 2020 na email: admin@zsvacov.cz. Žáka nelze přihlásit do školní skupiny později než 11. 5. 2020. Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde). Žák je povinen se se seznámit s dokumentem: „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ a dodržovat stanovená hygienická pravidla. Nedodržování hygienických pravidel může vést k vyřazení žáka z přípravy. V rámci docházky je také možné odebrat oběd ve školní jídelně. Váš případný zájem o oběd ve školní jídelně vyjádřete prosím při přihlašování žáka k přípravě. Případné dotazy směřujte na zástupce ředitele školy: admin@zsvacov.cz.

Informace a domácí příprava

Vážení rodiče, milí žáci,

Děkujeme Vám všem za spolupráci a podporu při studiu na dálku. Dle informací od našich pedagogů víme, že většina žáků v současné formě samostudia pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala.

Dnes jsme obdrželi metodiku z MŠMT ohledně možného nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. a možných konzultací žáků 9. třídy od 11. 5. Tento týden podle metodiky rozpracujeme organizaci chodu naší školy a obratem budeme příslušné ročníky kontaktovat prostřednictvím emailu nebo aplikace Školaonline.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a zde jsou materiály na další týden:

Domácí příprava

Vážení rodiče, milí žáci,

další pokračování vzdělávání online je připravené:

Informace a domácí příprava

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády se od 25. května 2020 budou moci otevřít školy pro zájemce ze žáků 1. stupně. Manuál, jak tuto výuku organizovat, zveřejní MŠMT do konce dubna.

Prosíme Vás o trpělivost, jakmile budeme mít k dispozici přesné informace a doporučení MŠMT ČR, budeme Vás informovat o organizaci výuky v naší škole. Děkujeme.

Dále pokračuje vzdělávání online. Materiály na další týden jsou připravené zde:

Domácí příprava

Vážení rodiče, milí žáci,

na stránkách jednotlivých tříd jsou uveřejněné materiály pro domácí přípravu na další týden. Děkujeme všem, kteří spolupracují. V minulém týdnu proběhla spousta videokonferencí. Podle ohlasů byla většina z nich úspěšná a přínosná. I na tento týden je připraveno celkem 9 videokonferencí. Plán videokonferencí je v pravém postranním panelu.

Vzdělávací materiály pro další týden najdete zde:

Desatero pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

v příloze naleznete materiál “ Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Dokument obsahuje přehled základních dovedností, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy. Doporučení pro rodiče: využijte následující čas k tomu, aby děti zdokonalovaly především své řečové dovednosti – čtěte pohádky, vyprávějte si, procvičujte správnou výslovnost.

Desatero pro rodiče

Fotogalerie MŠ

  

Zápis do MŠ – aktualizace

Vážení rodiče,

na základě nařízení ministra školství bude zápis do mateřské školky probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období od 2. do 16. 5. 2020. Podklady pro zápis si můžete stáhnout níže v elektronické podobě.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ (podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví) je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz vzor ke stažení níže) a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Podklady vyplňte, podepište, doplňte o kopii očkovacího průkazu a doručte do školy jedním z následujících způsobů.

Způsob doručení podkladů

 • osobně do schránky u vchodových dveří základní školy
 • poštou na adresu: ZŠ Vacov, Miřetice 38, 384 86
 • emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na: reditel@zsvacov.cz (NE scan ručně podepsané žádosti)
 • do datové schránky školy: p8pmisk
 • osobně předat ve škole – z důvodu ochrany zdraví jen ve výjimečných případech v předem domluveném termínu (reditel@zsvacov.cz)

Do MŠ je nutné přihlásit všechny děti, které nastoupí k docházce začátkem školního roku 2020/2021 i v jeho průběhu, z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy.

Po zaregistrování žádosti Vám pošleme potvrzení registrace na kontakt uvedený v žádosti. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na těchto www stránkách.

Vydávání zápisových lístků na střední školy

Upozorňujeme rodiče žáků 9. tříd, kteří se hlásí na střední školy, že jim budou vydány podepsané a orazítkované zápisové lístky. Zápisové lístky je možné vyzvednout v kanceláři ředitele školy v následujících termínech: středa 8. 4. a 15. 4. od 8:00 do 11:00. V případě, že by termín vydání zápisového lístku nevyhovoval, kontaktujte nás na mailu: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz.

Zápisový lístek není možné poslat elektronicky. Zápisový lístek může vyzvednout zákonný zástupce dítěte i sám žák. V příloze (následující odkaz) jsou pokyny pro vyplnění zápisového lístku.

Vzor zápisového lístku – Jak vyplnit

Vzdělávání online

Vážení rodiče, milí žáci,

zase po týdnu přinášíme materiály pro domácí přípravu. Tento týden jsme připravili několik videokonferencí. Také byla doplněna stránka s materiály pro děti z mateřské školky. Opět chceme poděkovat všem, kteří s námi komunikují a spolupracují. Děkujeme.

Vzdělávací materiály pro další týden najdete zde:

Vzdělávání na dálku – další týden

Vážení rodiče, milí žáci,

zveřejňujeme materiály pro domácí přípravu na následující týden. Chceme poděkovat všem žákům i rodičům, kteří se připravují, spolupracují a komunikují. Určitě se nás neváhejte obrátit s dotazem, v případě nějakých nejasností.

Tento týden se do pedagogického sboru školy vrací naše kolegyně Lenka Fridrichová. Paní učitelka Fridrichová bude vyučovat Anglický jazyk ve všech třídách, kde doposud učila paní učitelka Hanzalová. Paní Hanzalové chceme tímto poděkovat za dobře odvedenou práci. Paní Fridrichové přejeme hodně sil do následujících týdnů. Chceme Vás tímto požádat o přesměrování komunikace ohledně Anglického jazyka na paní učitelku Fridrichovou (fridrichova@zsvacov.cz). Děkujeme

Vzdělávací materiály pro další týden najdete zde:

Přijímací řízení na střední školy – aktuální informace

Ministerstvo školství zveřejnilo informace k novému zákonu: Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Všechny důležité informace naleznete pod následujícími odkazy:

Zápis do 1. třídy – aktualizace

Vážení rodiče,

v letošním roce nás nečeká tradiční zápis do první třídy. Na základě nařízení ministra školství bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí v období od 1. do 28. 4. 2020.

Podklady pro zápis jste obdrželi při besedě k zápisu nebo ve školce. Také si je můžete stáhnout níže v elektronické podobě. Zákonní zástupci, kteří již podklady odevzdali ve školce, nemusí nic vyplňovat. Po zaregistrování žádosti Vám pošleme potvrzení registrace na kontakt uvedený v žádosti. Rozhodnutí o přijetí/odkladu bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na těchto www stránkách v květnu.

Podklady k zápisu

Podklady vyplňte, podepište a doručte do školy jedním z následujících způsobů.

Způsob doručení podkladů

 • osobně do schránky u vchodových dveří školy
 • poštou na adresu: ZŠ Vacov, Miřetice 38, 384 86
 • emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na: reditel@zsvacov.cz (NE scan ručně podepsané žádosti)
 • do datové schránky školy: p8pmisk
 • osobně předat ve škole – z důvodu ochrany zdraví jen ve výjimečných případech v předem domluveném termínu (reditel@zsvacov.cz)

Žádost o odklad

V rámci zkvalitnění našich služeb nabízíme také elektronickou verzi přihlášky. Tu můžete vyplnit pohodlně přímo ve webovém prohlížeči u svého počítače. Po vyplnění je důležité přihlášku vytisknout, podepsat a doručit ji k nám jedním z výše uvedených způsobů. Odkaz pro vstup do elektronické verze přihlášky.

V případě dotazů nás kontaktujte nejlépe na email: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz

Zápis do MŠ

Formát zápisu se může změnit podle aktuální situace a informací z Ministerstva školství. Aktuální informace budou dostupné na těchto stránkách.

NP

Podklady ke stažení

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

dne 23.3.2020 rada obce Vacov po projednání s ředitelem školy rozhodla z důvodu šíření epidemie koronaviru SARS-CoV2 o uzavření mateřské školy od 23.3.2020 do odvolání. Rodiče, kteří si nemohou zajistit hlídání mají možnost čerpání ošetřovného. Potvrzení o uzavření MŠ vystaví ředitel školy ve středu a čtvrtek od 8 do 11 hodin v ředitelně školy. Dále je možné žádost poslat elektronicky na e-mail žadatele. V tomto případě zasílejte žádost o potvrzení na e-mail ředitele školy.

Děkujeme za pochopení.