INFORMACE K PROVOZU ZŠ A MŠ VACOV OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (celé znění ke stažení zde), je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost:

 • dětem v MŠ, které mají povinné předškolní vzdělávání
 • žákům prvního stupně ZŠ rotačním způsobem
 • žákům prvního i druhého stupně ZŠ ve formě individuálních konzultací
 • žákům druhého stupně ZŠ ve formě skupinové konzultace a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

Prezenční výuku v prvním týdnu od 12. 4. budou mít následující ročníky: 2. třída, 4. třída a 5. třída. Prezenční výuku v druhém týdnu od 19. 4. budou mít následující ročníky: 1. třída a 3. třída.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (celé znění ke stažení zde), je stanovena povinnost nošení roušek/respirátorů následujícím způsobem:

 • děti v MŠ nejsou povinny nosit prostředek k zakrytí úst a nosu
 • žáci ZŠ jsou povinni nosit min. chirurgickou roušku
 • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ jsou povinni nosit respirátor

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (celé znění ke stažení zde), je od 12. 4. 2021 školám uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy (v případě využití RT-PCR testů 1x týdně).

Účast dětí a žáků na prezenční výuce je podmíněna absolvováním testu s negativním výsledkem. Dále uveřejňujeme odkaz na stránky s informacemi o testování pro rodiče i žáky, instruktážní video k průběhu testování, instruktážní leták k průběhu testování, leták s přehledem postupů po testování a obecné informace k testování:

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO RODIČE
TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO ŽÁKY


INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK K PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ
PŘEHLEDNÁVAZNÝCH POSTUPŮ PO TESTOVÁNÍ

 • testování bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek
 • nikdo není k testování nucen – při neúčasti na testování nelze povolit vstup
 • testování probíhá samoodběrem, není nutná asistence zdravotníka
 • u dětí z MŠ je nutná asistence rodiče (nebo jiné písemně pověřené osoby) při provádění testu
 • u žáků 1. – 3. ročníku bude umožněna asistence rodiče (nebo jiné písemně pověřené osoby) při provádění testu
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti.
 • Pokud je výsledek testu negativní, dítěti/žákovi/ je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, testovaný musí vykonat nový test.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný se přesouván do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy/školky.
 • Pokud je pozitivní test zaznamenán první den nástupu, zbytek třídy pokračuje bez omezení – pozitivně testovaný absolvuje PCR test a na základě jeho výsledku se řídí pokyny hygienické stanice/lékaře .
 • Pokud je pozitivní test zaznamenán v průběhu týdne, celá třída odchází domů – pozitivně testovaný absolvuje PCR test a na základě jeho výsledku je celé třídě nařízena karanténa nebo se celá tříd vrací do školy.

Mimořádným opatřením MZd je povolena celodenní osobní přítomnost ve školce nebo školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka dětem, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

 • zaměstnanec IZS
 • zdravotnický pracovník poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogický pracovník, který zajišťuje prezenční vzdělávání v mateřské škola, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogický pracovník školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanec bezpečnostních sborů
 • příslušník ozbrojených sil
 • zaměstnanec orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanec vedený v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanec Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanec České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanec Finanční správy České republiky

Pokud je Vaše profese uvedena výše a máte zájem o umístění dítěte nebo žáka do školky či školy v době distančního vyučování, kontaktujte nás prosím nejpozději do pátku 9. 4. 11:00 na tel 383 133 200 nebo na mail: admin@zsvacov.cz. Příslušnost k vybraným profesím musí zákonný zástupce doložit potvrzením zaměstnavatele.

Konkrétní informace o organizaci testování v ZŠ a MŠ Vacov, organizaci výuky, organizaci ranní i odpolední družiny zveřejníme do konce tohoto týdne.