Platba školného v MŠ

Vážení rodiče, od 1. 1. 2024 určuje výši úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel. Současná výše je stanovena na 400 Kč za měsíc.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku stanovuje zřizovatel nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Nestanoví-li zřizovatel měsíční výši úplaty v tomto termínu, zůstává měsíční výše úplaty na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce.

Bezúplatné vzdělávání se dítěti poskytuje od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Zákonný zástupce je povinen platit za MŠ i v měsíci červenci a srpnu. V případě přerušení provozu na další dobu než 5 dní se výše úplaty poměrně sníží. Přerušení provozu bude oznámeno nejpozději 2 měsíce před přerušením provozu zákonným zástupcům dítěte.

Osvobozen od úplaty je: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo (od 1.9.2024) přídavek na dítě, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v předchozím odstavci řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v předchozím odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce.

Pro platbu školného za mateřskou školu používáme aplikaci Školní pokladna. Do Školní pokladny si zákonný zástupce vkládá (ve formě zálohy) finanční obnos na čerpání plateb za školní akce (divadlo, školkovné, plavecký kurz, atd). Platby za školné a případné další akce se budou z účtu strhávat v průběhu celého roku. V případě odchodu žáka z MŠ bude zůstatek samozřejmě vrácen. Ze Školní pokladny se nestrhávají platby za obědy.

Zaslání platby do školní pokladny

  1. Zasláním na účet – variabilní symbol a číslo účtu viz. níže uvedený návod.
  2. Složenkou na poště – použijí se stejné údaje jako při posílání z účtu – viz. níže uvedený návod.
  3. Hotově – v kanceláři vedoucí školní jídelny – úřední hodiny jsou každý den od 7:30 do 8:00. Minimální vklad do Školní pokladny v hotovosti je 500 Kč.

Návody


V případě problémů či nejasností se obraťte na zástupce ředitele školy.