Představení mateřské školy

Jsme trojtřídní vesnická mateřská škola, máme blízko k přírodě a k vesnickým tradicím. Z toho vychází i náš školní program.

Filozofie naší školy

Naše děti žijí na vesnici a vše, co k ní patří, je jim blízké. Chceme cestou přirozené výchovy rozvíjet v dětech samostatnost, zdravé sebevědomí, ohleduplnost a toleranci vůči ostatním. Chceme, aby děti měly rády místo, kde se narodily a kde vyrostly.

Organizace dne v MŠ

  • 6:00 – 7:30 – scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
  • 7:30 – 10:00 – ranní hry, didakticky cílené činnosti individuálně i ve skupinách, jazykové chvilky, smyslové hry, estetické činnosti, ranní cvičení, pohybové hry, relaxační cvičení
  • 8:30 – hygiena, přesnídávka
  • 9:30 – 11:30 – pobyt venku
  • 11:30 – 12:00 – hygiena, oběd
  • 12:00 – 14:00 – odpolední odpočinek, péče speciálně pedagogická, logopedická, grafomotorická
  • 14:00 – 14:30 – hygiena, svačina
  • 14.30 – 16.00 – odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu dětí, pokračování v didakticky cílených činnostech)

Historie školy

První zmínka o mateřské škole je z roku 1955. Tehdy sídlila ve vile rodiny Procházkových. K vile byl časem přistavěn malý pavilon, přesto však kapacita školy pro děti nestačila, a proto jsme se v roce 1984 přestěhovali do nové pavilónové moderní školy. V této budově (č. p. 105) byla mateřská škola do roku 1995. Od roku 1995 sídlí naše mateřská škola v patrové budově č. p. 124.

Do roku 1990 byla MŠ trojtřídní, posléze dvojtřídní, a protože úbytek dětí pokračoval, klesl počet tříd na jednu třídu, a to až do roku 2005. Počátkem školního roku 2005/2006 se počet dětí opět zvýšil na dvě třídy a ve školním roce 2012/2013 se po rekonstrukci celé budovy otevřela třetí třída. Do MŠ docházejí děti místní a dojíždějící z okolních vesnic.

Od ledna roku 2003 jsme přešli do právní subjektivity pod Základní školu Vacov.

Kapacita školy

Od roku 1995 sídlí mateřská škola v nové budově. Budova byla původně dvoupatrová, během června až září 2012 se v rámci rekonstrukce přistavělo třetí patro.

V přízemí se nachází kuchyně, kanceláře, sklady, rozvodna elektrické energie a hlavní uzávěr vody. V prvním patře je třída s kapacitou 28 dětí, ve druhém patře je třída rovněž s kapacitou 28 dětí, ve třetím patře je třída s kapacitou 24 dětí. Budova je zateplená, vytápěná elektrickými přímotopy.

Venkovní areál MŠ tvoří velká školní zahrada, vybavená pískovištěm a herními prvky.

Systém řízení

Zřizovatelem školy je Obec Vacov, škola je v právním subjektu, součástí Základní školy Vacov.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Vacov je Mgr. Josef Mráz, vedením Mateřské školy Vacov byl pověřen zástupce ředitele školy Mgr. Jakub Vilánek. Vedoucí školní kuchyně je Naděžda Podařilová.

Přijímání dětí do mateřské školy

Děti přijímá ředitel školy podle ustanovení §34 odst.3 a §165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a podle §11 odst.1a zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád.

O zařazení dětí do MŠ rozhoduje ředitel ZŠ.

Organizace vzdělávání

Mateřská škola má od 1.10.2012 tři třídy. V první třídě jsou umístěny děti od tří do čtyř let, ve druhé třídě jsou děti od čtyř do pěti let, ve třetí třídě jsou děti od pěti do šesti let a děti s odkladem školní docházky. V každé třídě pracují kvalifikované učitelky.

Pracujeme podle našeho ŠVP „Rok v mateřské škole“, který je dále rozpracován do třídních vzdělávacích programů, kde je přihlédnuto k věkovým zvláštnostem dětí, jejich možnostem, zájmům a potřebám. Klademe důraz na individuální přístup, pracujeme ve skupinách, uplatňujeme prožitkové učení hrou, provádíme didakticky zacílené činnosti, v nichž je zastoupeno spontánní i záměrné učení.

Vybavení tříd, hygienické prostředí

Třídy v prvním i druhém patře mají stejné řešení. Třetí třída je vybudovaná ve třetím patře v podkroví. Všechny třídy jsou prostorné a světlé, s velkými okny opatřenými roletami. Prostor v každé třídě se rozděluje zatahovací koženkovou stěnou na dvě části. První část tvoří prostor pro stolky a židle a hrací koutky, v druhé části se nachází podlaha pokrytá kobercem, která slouží jako herna a ložnice. Lehátka se denně rozkládají a skládají.

Všechny třídy MŠ jsou kompletně vybaveny novým nábytkem. Lehátka ve všech třídách jsou omyvatelná, vybavená vhodnými matracemi.

K třídám přiléhají umývárny a WC, odpovídající hygienickým potřebám dětí a vybavené věšáky na ručníky, elektrickým vysoušečem rukou a sprchovým koutem. Ze tříd a umýváren vedou vchody do šaten dětí. Ke každé třídě rovněž patří příruční kuchyňky, vybavené myčkami na nádobí.

Vedle šatny dětí se nachází šatna pro zaměstnance, vybavená sprchovým koutem a WC.

Kuchyně mateřské školy je v přízemí, prostorná, vybavená potřebným zařízením. Kuchařka má vlastní šatnu, WC a sprchový kout.

Školní zahrada je zatravněná a poskytuje dostatek prostoru. Její výbavu tvoří pískoviště, zakrývané plachtou, dřevěný altánek, lavičky a dětské prolézačky. K zahradě patří sklad hraček s umývárnou a WC pro děti.

Vybavení mateřské školy hračkami a pomůckami průběžně obnovujeme a doplňujeme.

Životospráva

Strava se připravuje ve vlastní školní kuchyni, podává čerstvá a dostatečně teplá. Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. Dbáme na zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi podáváním jednotlivých pokrmů dodržujeme požadované intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny, mají možnost výběru, postupně jsou vedeny ke zdravému stravování.

Pitný režim

Děti mají celý den k dispozici v každé třídě dostatek tekutin v konvici, ze které si mohou samy nalévat. Učitelky vedou děti k dodržování pravidelného pitného režimu, konvice jsou doplňovány dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, dle chuti dětí i čistá voda.

Psychohygiena

Děti mají zajištěný pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. Do mateřské školy mají rodiče přivádět děti do 8:00, aby nedocházelo k narušování průběhu řízené činnosti. Po předchozí domluvě je možné výjimečně přivést dítě později.

Pobyt venku je aktuálně přizpůsobován povětrnostním podmínkám (pobyt je omezován pokud je náledí, déšť, silný vítr, mráz pod –10 stupňů ). Zpravidla se snažíme o dvouhodinový pobyt venku v dopoledních hodinách. Děti mají dostatek volného pohybu v průběhu celého dne.

Odpočinek a spánek vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě odpočívají všechny děti cca 30 minut při čtení pohádky. Děti s nižší potřebou odpočinku mají nabídnuty klidné zájmové činnosti ve třídě tak, aby nerušily spící děti.

Individuální potřeby dětí respektují všichni zaměstnanci školy, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Pedagogické pracovnice zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností. Děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.

Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci mateřské školy vytváří dětem takové prostředí, aby se v něm cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti jsou si zcela rovny, mají stejné možnosti i povinnosti. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, které vyplývají ze stanovených pravidel a norem určených v naší škole. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogické pracovnice navozují vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Snažíme se postupně vyřadit nezdravé soutěžení dětí.

Převažují pozitivní hodnocení, podporujeme dítě v sebedůvěře, aby se nebálo pracovat samostatně. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Učitelka společně s dětmi vytváří jasná pravidla pro chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů a prostředí, kde jsou všichni rádi.