Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Poradenský tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce a školního metodika prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli.

Základní principy a zásady práce ve škole

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole
 • základními kameny prevence jsou dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí
 • veškeré poradenské služby jsou poskytovány bezplatně pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce

Poradenské služby ve škole

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Kontakty

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Jarmila Štouralová
Konzultační hodiny: pondělí od 8:15 do 8:45, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: stouralova@zsvacov.cz, tel. 383 133 129

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE pro 2. stupeň
Mgr. Jana Krbková
Konzultační hodiny: pondělí od 8:00 do 8:30, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: krbkova@zsvacov.cz, tel. 383 133 129

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE pro 1. stupeň
Mgr. Kateřina Roučková
Konzultační hodiny: úterý od 7:30 do 8:00, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: rouckova@zsvacov.cz, tel. 383 133 128