Informace o školní družině

Kontakt: Renáta Filipová, filipova@zsvacov.cz, 608 256 145

Školní družina je školní zařízení pro žáky ZŠ 1.-5. ročníku. Kapacita byla navýšena na 80 žáků. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Žák je přijat na základě řádně vyplněného zápisového lístku, kde rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka. Přihlášku žáka do družiny je nutné podat do 6. září 2023.

Od září 2013 je v provozu i ranní družina od 7:00 do 7:40. Ranní družinu navštěvují žáci, kteří dorazí do školy dříve než v 7:40, kdy jsou otevřené třídy a začínají dozory na chodbách.

Provoz odpolední školní družiny je ve dnech školního vyučování od 11:35 – 16:40, v pátek do 16:00. Naše škola má 3 oddělení. Vychovatelkami jsou  Renáta Filipová, Jana Voldřichová, Lucie Švihelová.

Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisovém lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně.

Rodiče si mohou děti vyzvednout do 13:00 hodin a pak od 14:30 hodin.

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je  150,- Kč měsíčně. Platbu za školní družinu si vychovatelka strhne ze školní pokladny.

V letošním školním roce budou při ZŠ Vacov otevřena 3 oddělení školní družiny. Vedoucí vychovatelkou byla ustanovena paní Renáta Filipová, která zároveň povede I. oddělení, kam budou chodit prvňáčci a druháčci. Třeťáci a část páťáků budou navštěvovat II. oddělení školní družiny, to povede paní vychovatelka Jana Voldřichová. Čtvrťáci a část páťáků budou pracovat ve III. oddělení pod vedením paní vychovatelky Lucie Švihelové.

Všechna tři oddělení budou po celý rok spolupracovat. V letošním roce půjdeme s Večerníčkem z pohádky do pohádky.

  1. oddělení – Berušky
  2. oddělení – Slavíčci
  3. oddělení – Sovičky

Jsme krásní jako Berušky, jsme šikovní jako Slavíčci a jsme chytří jako Sovy.