Základní informace o naší škole

Základní škola a mateřská škola Vacov je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 250 žáků. V posledních letech navštěvuje naši základní školu 170 až 180 žáků a mateřskou školku 70 – 80 dětí. Značné množství žáků dojíždí z okolních obcí. V budově školy je 9 kmenových tříd, 2 samostatné třídy školní družiny, multimediální učebna s čítárnou, počítačová učebna, přírodovědná učebna, chemicko-fyzikální laboratoř, žákovská kuchyňka, učebna dílen s keramickou pecí a velká a malá tělocvična. Průměrná naplněnost tříd je 20 žáků.

Zš a mš Vacov

Zaměření školy

Škola má svá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, jež nás odlišují od škol ostatních. Při důkladné analýze školy jsme vycházeli z výchovných a vzdělávacích možností a potřeb našich žáků, z požadavků rodičů a z kvalifikovanosti pedagogického sboru. Zodpovědně jsme zvažovali naše možnosti a přednosti. Zaměření naší školy bylo upřesněno do těchto vzdělávacích priorit:

  1. ekologická výchova – je povinností nás všech vést mladou generaci k ochraně přírody.
  2. vytváření podmínek pro žáky s různým druhem postižení i pro žáky talentované – na velmi dobré úrovni je spolupráce s odborníky s PPP a SPC. V ZŠ máme pro postižené dítě pedagogického asistenta.
  3. kvalitní výuka cizích jazyků – zaměřujeme se na využití cizích jazyků NJ a AJ v praxi. Pořádáme pro naše žáky výlety do zahraničí a pomáháme jim tím poznávat praktický život lidí v cizí zemi.
  4. práce s výpočetní a komunikační technikou – v nové ICT učebně a i v interaktivní učebně si žáci osvojují práci s multimediální technikou v praxi
  5. podpora zájmové školní i mimoškolní činnosti v oblasti sportovní, hudební i výtvarné – podporujeme aktivity všeho druhu.
  6. spolupráci škola – rodina – pokud dojde k souznění mezi rodičovskou veřejností a školou, bude možnost v plné míře a kvalitně realizovat školní vzdělávací program.

Vybavení školy

Budova základní školy je situována v krásném přírodním prostředí na okraji obce. Okolo školy vede silnice směr Strakonice – Zadov. Na prostorném školním pozemku je postavena venkovní učebna, kterou využívají žáci ZŠ pro výuku v přírodě a v odpoledních hodinách i děti ze školní družiny. V areálu školy je i tartanové hřiště, které využívají žáci v letních měsících na tělesnou výchovu, často toto hřiště navštěvují i žáci při práci ve školní družině a hřiště mohou využívat i obyvatelé obce Vacov. V areálu se nachází malé parkoviště pro zaměstnance školy a v odpoledních hodinách využívají parkoviště i návštěvníci tělocvičny.

Budova školy prošla v posledních letech řadou změn. V roce 2013 byla rekonstruována tělocvična školy. V tělocvičně byla položena nová dřevěná palubovka, byly vyměněny okna a tělocvična byla zateplena. Nyní má tělocvična krásnou zelenou fasádu a i v zimních měsících je uvnitř příjemně teplo. O rok později v roce 2014 byla kompletně zateplena i budova školy. Ta má nyní šedobílou fasádu s antracitovými okny. Od roku 2018 je v provozu i nově zrekonstruovaná kotelna využívající tepelná čerpadla. V roce 2022 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce střechy spojená s půdní vestavbou. Na půdě školy tím vznikly 4 nové prostorné učebny, ředitelna a kabinety.

Ve škole se nachází devět kmenových učeben a 2 kmenové učebny pro školní družinu. Vnitřní prostory školy prošly v posledních obdobích také řadou změn. V rámci projektu Rop jihozápad byly ve všech učebnách vyměněny staré zelené křídové tabule za nové moderní tabule. V škole jsou nyní v pěti učebnách nejmodernější interaktivní tabule a v pěti učebnách moderní bílé keramické tabule. Téměř všechny učebny jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. O prázdninách 2015 byly u jídelny vytvořeny nové šatny pro druhý stupeň a v roce 2018 v rámci rekonstrukce kotelny vznikly i nové šatny pro I. stupeň. Všichni žáci školy mají nyní svou vlastní skříňku. O prázdninách 2015 byla také dokončena kompletní rekonstrukce vodovodů. Za poslední roky prošly proměnou také chodby i učebny školy. Chodby i většina učeben jsou nově vymalované a postupně se vyměňují i zastaralé zářivky. V roce 2019 byly kompletně rekonstruovány toalety na II. stupni školy a v roce 2020 toalety na I. stupni ZŠ. V letech 2021 a 2022 se podařilo ve dvou etapách realizovat projekt nové střechy a půdní vestavby. Díky tomuto rozšíření, vznikly ve školní budově nové prostory pro odborné učebny. Na půdě je nyní moderně vybavení počítačová učebna, přírodovědná laboratoř, velká přírodovědná učebna. Ve druhém patře budovy je krásná nově zrekonstruovaná multimediální učebna s čítárnou. V přízemí jsou vybavené dílny s keramickou pecí.

Vybavení pro výuku je na velmi dobré úrovni. V posledních letech je postupně obměňováno vybavení kabinetů a ve škole jsou dostupné kvalitní učební pomůcky. Řada vylepšení se podařila díky zapojení do projektů evropské unie. Díky tomu mají například všichni učitelé školy k dispozici vlastní notebook. Díky projektům EU prošla velkou proměnou také učebna pracovních činností (dílny). Ta je nově opravena, vybavena novými ponky a celou řadou pracovních nástrojů. Vedle dílen mají žáci a učitelé k dispozici také keramickou pec. Projekt EU také zajistil nákup nových knih do školní knihovny.

Ve škole se nachází i dvě učebny školní družiny. Celkem ve škole fungují 3 oddělení školní družiny. 1 oddělení nemá vlastní učebnu a je umístěné z prostorových důvodů ve třídě (dopoledne probíhá ve třídě výuka, odpoledne je zde umístěna družina). V budově školy se také nachází školní jídelna, kterou využívají nejen žáci školy, ale i cizí strávníci.

Vedení školy se snaží být velmi aktivní při získávání prostředků v rámci projektů EU. Od roku 2011 se takto podařilo získat více než 12 000 000 korun na vybavení školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, na zajištění exkurzí a vzdělávacích pobytů pro žáky a i na další aktivity.

Pedagogický sbor školy

Pedagogický sbor naší školy patří mezi méně početné – 11 – 13 učitelů, zástupce a ředitel školy. Dohromady má pedagogický sbor kolem 15 členů. Vedení školy dbá na to, aby hlavní předměty učili kvalifikovaní pedagogové. Všichni vyučující se školí a vzdělávají. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky a to především na prvním stupni. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště složené z výchovného poradce, metodika prevence pro I. stupeň a metodika prevence pro II. stupeň. Od roku 2018 byla zřízena také služba kariérového poradenství pro žáky.

Akce školy

Pravidelně se účastníme a také pořádáme různé kulturní akce, sportovní i vzdělávací soutěže, olympiády a projektové dny. Těmto akcím přikládáme velký význam. Děti respektují ostatní a uvědomují si, co se druhý naučil. Učí se společenskému a vůbec slušnému chování, reprezentují školu!