Ředitelské volno

Vážení rodiče, na základě důrazného doporučení Jihočeského kraje a po konzultaci se zřizovatelem jsme se rozhodli vyhlásit na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno.
Děkujeme za pochopení

Pasování druháčků na čtenáře

Na konci první třídy je pěknou tradicí pasování prvňáčků na čtenáře. My jsme si na slavnostní odpoledne počkali kvůli Covidu až do třídy druhé. Ve středu 6. října jsme ve venkovní učebně naší školy dokázali, že číst opravdu umíme.

Při slavnostním slibu děti paní knihovnici přislíbily, že budou mít knihy rády a že se o ně budou dobře starat. Pan spisovatel Hynek Klimek, u dětí známý jako ministr pro strašidla, všechny děti pasoval na opravdové čtenáře. Každý dostal průkazku do knihovny, knihu a další hezké dárečky.

Již brzy se společně vypravíme do obecní knihovny. Slavnostním klíčem, který jsme si vyrobili ve škole, odemkneme knihovnu a vstoupíme do světa pohádek, příběhů…

Tato akce se uskutečnila za finanční podpory MAS Šumavsko Malenice a Obce Vacov. Děkujeme.

Září v mateřské školce

V září jsme v MŠ mezi sebou přivítali nové kamarády. Ve všech odděleních probíhala adaptace na školku a denní režim. Ještě teplé slunečné dny jsme využili k prvním procházkám v okolí a také pro hry na zahradě.

Při hrách uvnitř děti využily nově zakoupenou „polikarpovu stavebnici“. Jedná se o stavebnici, kterou tvoří sada dřevěných geometrických tvarů a objektů. Pomocí tyčí a kolíků lze vše vzájemně spojovat a vznikají tak stabilní konstrukce – hrady, vozíky, opičí dráhy i pirátské lodě.

Předškoláci strávili týden s lištičkou a Budulínkem. Děti se prostřednictvím pohádky setkaly s lištičkou. Vyzkoušely si liščí dráhu, prokázaly odvahu při prolézání liščí nory a pomáhaly zachránit Budulínka. Proměnily se na badatele a zkoumaly, jak se hrášek namočením změní, porovnávaly velikosti, počítaly hrášek. Zjistily, že se s hráškem dá i hrát a vytvářely krásné geometrické tvary a stavby.

Září u prostředníčků proběhlo v duchu adaptace. Zaměřovali jsme se především na přijetí nových kamarádů do kolektivu a na pravidla ve třídě. Naučili jsme se nové básně s pohybem, písničky a spousty pohybových her. Hodně času jsme trávili venku na zahradě, kde jsme si užívali ještě pěkného počasí nebo jsme šli na procházku sbírat spadané listí. Třída je velmi pracovitá, ráda tvoří a krásně spolupracují.

21. 9. nás ve školce navštívil živý ježek. V rámci projektového dne „Jak se hladí ježek“ realizovaného ve spolupráci s MAS Šumavsko k nám přijela paní Růžičková ze záchranné stanice Třeboň a přivezla nám dva ježky, Borůvku a Bodlinku. Děti se o životě ježků dozvěděly spoustu informací, mohly si ježky pohladit, naučily se básničku, společně vytvořily ježkoviště a strávily krásné dopoledne ve společnosti živých zvířátek.

V pondělí 27. 9. proběhne logopedická depistáž. Další akce a projektové dny jsou naplánované na následující měsíce. Hned v říjnu by naši školku měla navštívit živá užovka.

    

Kariérové poradenství

NP
více informací ke kariérovému poradenství

Dopravní a zdravotní kroužek a florbal

Dopravní a zdravotní kroužek pro I. stupeň je již obsazen. Děkuji za Váš zájem. P. Kopáčiková

Kroužek Florbalu je již také plně obsazen. L. Švihelová

Nabídka kroužků

Lyžařský kurz 2022

ZŠ Vacov pořádá ve školním roce 2021/2022 lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. třídy. Více informací o kurzu je v přiloženém dokumentu. Informační schůzka ke kurzu proběhne ve středu 22. 9. 2021 od 16:00 ve školní jídelně.

LYŽAŘSKÝ KURZ 2022 – INFORMACE

Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku 2021/2022 jsme udělali personální změny v oblasti poradenství na naší škole. Základní informace o poradenských službách a příslušné kontakty jsou uvedené níže.

Školní poradenské pracoviště představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Poradenský tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce a školního metodika prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli.

Základní principy a zásady práce ve škole

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole
 • základními kameny prevence jsou dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí
 • veškeré poradenské služby jsou poskytovány bezplatně pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce

Poradenské služby ve škole

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Kontakty

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Jarmila Štouralová
Konzultační hodiny: středa od 8:15 do 8:45, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: stouralova@zsvacov.cz, tel. 383 133 129

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE pro 2. stupeň
Mgr. Jana Krbková
Konzultační hodiny: pondělí od 8:00 do 8:30, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: krbkova@zsvacov.cz, tel. 383 133 129

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE pro 1. stupeň
Mgr. Kateřina Roučková
Konzultační hodiny: úterý od 7:30 do 8:00, lze domluvit i jiný termín
Kontakt: rouckova@zsvacov.cz, tel. 383 133 128

První den

1. zaří proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků. Prvňáčky přivítal pan starosta s panem ředitelem školy a do žákovského stavu je jako obvykle pasoval rytíř. Celkem 16 prvňáčků poté spolu s rodiči a svojí paní učitelkou vstoupili poprvé do školy a do své třídy. Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole dařilo a celých devět let probíhalo stejně hladce jako tento první slavnostní den.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8:00. Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni svým třídním učitelem v kmenové učebně. Proběhne první kolo screeningového testování. První den pro ně končí v 10:00.

Pro prvňáčky a jejich rodiče bude připraveno slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy, v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy. Poté navštíví prvňáčci i s rodiči poprvé svou třídu. Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku.

Od 2. 9. 2021 probíhá výuka podle platného rozvrhu. Školní družina zahajuje svůj provoz od 2. 9. 2020. Obědy jsou pro žáky automaticky přihlášené také od 2. 9. 2021.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září (žáci první třídy budou testováni poprvé 2. 9.), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. U žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem. Z organizačních důvodů je nutné, aby rodiče dali vědět svůj zájem o účast na testování třídní učitelce.

Pokud žák podstoupí testování s negativním výsledkem, může se účastnit výuky ve třídě bez roušky. Rouška či respirátor je povinná pouze ve společných prostorech školy. Pro žáky, kteří se odmítnou účastnit screeningového testování, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor (i ve třídě v průběhu výuky). Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme vás, abyste byli ohleduplní ke svému okolí a neposílali nachlazené či dokonce nemocné děti do školy. Děkujeme

Podrobnější informace ke screeningovému testování, rouškám atd. jsou v následujících materiálech:

Harmonogram školního roku 2021/2022

Harmonogram školního roku 2021/2022

Poslední den školního roku

Vysvědčení je rozdáno, s deváťáky jsme se rozloučili, nezbývá než popřát všem krásné a pohodové prázdniny. Užijte si sluníčka, odpočiňte si a všichni se nám ve zdraví vraťte v září do školy.

Školní výlet Prostředníčků a Předškoláků

Letošní školní rok nám neposkytl mnoho příležitostí ke školním akcím. Proto, když padla nejpřísnější opatření, jsme s radostí uskutečnili školní výlet. V pátek 14. června se třídy Prostředníčků a Předškoláků vypravily do Strakonic.

První návštěva patřila strakonickému hradu, kde pro nás pracovníci muzea připravili program. Krátce seznámili děti s historií hradu a bývalými majiteli. Děti zkusily přivolat Bílou paní – Perchtu z Rožmberka – a ona se po několikerém zavolání opravdu objevila. S sebou přinesla veliký klíč, kterým odemkla dvířka věže Rumpál. Nejprve se na věž vyšplhali Předškoláci, aby se pokochali výhledem na město, řeku Otavu a vzdálené vrcholky Šumavy. Všichni statečně vystoupali 96 schodů a s přehledem zvládli i zúženou část schodiště, která na nás působila opravdu hodně stísněným dojmem.

Po návratu na nádvoří se Předškoláci vystřídali s Prostředníčky a pokusili se, stejně jako oni předtím, skládat puzzle s erby rodu Rožmberků a maltézských rytířů, postavit hrad z kostek nebo dát dohromady postavu rytíře.

Rozloučili jsme se s paní Perchtou a cestou ven z hradu pozorovali v hradním příkopu oslíka, poníky, ovce a kachny. Lávka přes řeku Otavu nás dovedla na Podskalí. Usazení na lavičkách jsme si pochutnali na tradičním výletním řízku od naší paní kuchařky ze školky. Jako sladká tečka musela být samozřejmě zmrzlina. Na Podskalí si děti vyzkoušely různé prolézačky, nejvíc se jim líbila pirátská loď.

Posledním bodem našeho výletu se stala návštěva Domu dětí a mládeže. Zde děti zhlédly výstavu zvířat. Ve výběhu se nám předvedlo prasátko, ve voliérách hrdličky a andulky, v kotcích králíci a morčata, za plotem se na nás dívaly kozy. Morčata a jednoho králíčka si mohly děti dokonce vzít do ruky a pohladit. Ve vnitřních prostorách nás hned u vchodu pozdravil papoušek, prohlédli jsme si fretku, křečky, myšky, osmáky, vodní želvy.

Čas velice rychle utekl a my se museli rozloučit, abychom se trochu unavení, ale plní zážitků vrátili zpátky do Vacova.

Dagmar Čtvrtníková

  

MŠ piknik

Dne 14. 6. 2021 si udělala třída Malíčků piknik na zahradě školky. Hned ráno, co jsme se všichni sešli ve školce, jsme odešli na zahradu na svačinku. Ke svačince děti měly výborné tvarohové šátečky a spousty ovoce včetně melouna. Celé dopoledne jsme strávili venku. Děti si hrály na písku s bagry, jezdily na traktorech a motorkách, hrály si s míčem, s kočárkem a panenkami nebo se stavebnicí na dece. S dětmi jsme se následně na zahradě v altánku i naobědvali. K obědu jsme měli řízky s chlebem a zeleninou. Po celé dopoledne panovalo krásné slunečné počasí a skvělá nálada a atmosféra. Jak děti, tak my paní učitelky jsme si to náramně užily a příští rok určitě zopakujeme.

K+P

MŠ – nové fotogalerie