Třídní schůzky II. stupeň

Ve středu 21. 4. 2020 od 17:00 do 18:00 proběhnou „třídní schůzky II. stupně“ formou videokonference. Vyučující z II. stupně ZŠ budou k dispozici ve svých videomístnostech, rodiče se mohou připojovat přes odkazy na stránkách školy. Jelikož se ve videomístnosti může řešit prospěch žáka, není možné, aby byli připojeno rodiče různých žáků. Pokud bude videomístnost obsazena jedním rodičem, ostatní rodiče nemusí být do místnosti učitelem vpuštěni. Jakmile se místo v místnosti uvolní, učitelé vpustí dalšího volajícího. Proto je někdy třeba vytrvat a v případě nezdaru zkusit na učitele „zaťukat“ znovu. Děkujeme za pochopení.

Rozvrh videokonferencí

Rozvrh videokonferencí a zadání distanční výuky na týden od 19. 4. 2021. Prezenční výuku tento týden mají 1. a 3. třída.

NP

Příměstské tábory 2021

ZŠ Vacov bude o letošních prázdninách pořádat dva příměstské tábory. První tábor od 12. 7. do 16. 7 a druhý od 16. 8. do 20. 8. 2021. Tábory jsou aktuálně připravovány, přihlášky a další informace uveřejníme v nejbližší době.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali rodičům za spolupráci při návratu dětí do školy. I přesto, že na organizaci a přípravu testování nám naše vláda mnoho času nedala, díky vstřícnému postoji a spolupráci rodičů proběhlo vše ve školce i škole naprosto bez problémů. Děkujeme za spolupráci

ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ

Rozvrh videokonferencí a zadání distanční výuky na týden od 12. 4. 2021. Prezenční výuku tento týden mají 2., 4. a 5. třída.

NP

INFORMACE K PROVOZU ZŠ A MŠ VACOV OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (celé znění ke stažení zde), je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost:

 • dětem v MŠ, které mají povinné předškolní vzdělávání
 • žákům prvního stupně ZŠ rotačním způsobem
 • žákům prvního i druhého stupně ZŠ ve formě individuálních konzultací
 • žákům druhého stupně ZŠ ve formě skupinové konzultace a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

Prezenční výuku v prvním týdnu od 12. 4. budou mít následující ročníky: 2. třída, 4. třída a 5. třída. Prezenční výuku v druhém týdnu od 19. 4. budou mít následující ročníky: 1. třída a 3. třída.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (celé znění ke stažení zde), je stanovena povinnost nošení roušek/respirátorů následujícím způsobem:

 • děti v MŠ nejsou povinny nosit prostředek k zakrytí úst a nosu
 • žáci ZŠ jsou povinni nosit min. chirurgickou roušku
 • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ jsou povinni nosit respirátor

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (celé znění ke stažení zde), je od 12. 4. 2021 školám uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy (v případě využití RT-PCR testů 1x týdně).

Účast dětí a žáků na prezenční výuce je podmíněna absolvováním testu s negativním výsledkem. Dále uveřejňujeme odkaz na stránky s informacemi o testování pro rodiče i žáky, instruktážní video k průběhu testování, instruktážní leták k průběhu testování, leták s přehledem postupů po testování a obecné informace k testování:

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO RODIČE
TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO ŽÁKY


INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK K PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ
PŘEHLEDNÁVAZNÝCH POSTUPŮ PO TESTOVÁNÍ

 • testování bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek
 • nikdo není k testování nucen – při neúčasti na testování nelze povolit vstup
 • testování probíhá samoodběrem, není nutná asistence zdravotníka
 • u dětí z MŠ je nutná asistence rodiče (nebo jiné písemně pověřené osoby) při provádění testu
 • u žáků 1. – 3. ročníku bude umožněna asistence rodiče (nebo jiné písemně pověřené osoby) při provádění testu
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti.
 • Pokud je výsledek testu negativní, dítěti/žákovi/ je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, testovaný musí vykonat nový test.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný se přesouván do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy/školky.
 • Pokud je pozitivní test zaznamenán první den nástupu, zbytek třídy pokračuje bez omezení – pozitivně testovaný absolvuje PCR test a na základě jeho výsledku se řídí pokyny hygienické stanice/lékaře .
 • Pokud je pozitivní test zaznamenán v průběhu týdne, celá třída odchází domů – pozitivně testovaný absolvuje PCR test a na základě jeho výsledku je celé třídě nařízena karanténa nebo se celá tříd vrací do školy.

Mimořádným opatřením MZd je povolena celodenní osobní přítomnost ve školce nebo školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka dětem, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

 • zaměstnanec IZS
 • zdravotnický pracovník poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogický pracovník, který zajišťuje prezenční vzdělávání v mateřské škola, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogický pracovník školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanec bezpečnostních sborů
 • příslušník ozbrojených sil
 • zaměstnanec orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanec vedený v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanec Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanec České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanec Finanční správy České republiky

Pokud je Vaše profese uvedena výše a máte zájem o umístění dítěte nebo žáka do školky či školy v době distančního vyučování, kontaktujte nás prosím nejpozději do pátku 9. 4. 11:00 na tel 383 133 200 nebo na mail: admin@zsvacov.cz. Příslušnost k vybraným profesím musí zákonný zástupce doložit potvrzením zaměstnavatele.

Konkrétní informace o organizaci testování v ZŠ a MŠ Vacov, organizaci výuky, organizaci ranní i odpolední družiny zveřejníme do konce tohoto týdne.

VÝUKA OD 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se mohou rotačním způsobem vrátit žáci prvního stupně ZŠ a předškoláci MŠ k prezenční výuce. Žáci 6. – 9. tříd nadále pokračují v distanční výuce. Mladším dětem z MŠ také není prezenční účast dovolena.

Prezenční výuku v prvním týdnu od 12. 4. budou mít následující ročníky: 2. třída, 4. třída a 5. třída.

Prezenční výuku v druhém týdnu od 19. 4. budou mít následující ročníky: 1. třída a 3. třída.

Návrat žáků do škol proběhne za přísných hygienických opatření, včetně nošení roušek a pravidelného testování. Bližší informace o průběhu výuky, hygienických opatřeních a organizaci testování uveřejníme do konce tohoto týdne.

ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ 6. – 9. 4. 2021

Rozvrh videokonferencí a zadání distanční výuky na týden od úterý 6. do pátku 9. dubna 2021. Podle informací z médií bude v příštím týdnu pro některé třídy obnoven provoz ZŠ i MŠ. Zatím nemáme žádné oficiální stanovisko z ministerstva. Jakmile ho budeme mít, budeme Vás informovat.

NP

DISTANČNÍ VÝUKA A ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ

Rozvrh videokonferencí a zadání distanční výuky na týden od 29. do 31. března 2021. Ve čtvrtek jsou prázdniny, v pátek a v pondělí jsou svátky. Výuka bude pokračovat v úterý 6. 4. 2021.

NP

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Informační schůzka k zápisu di 1. třídy ve formě online videokonference se uskuteční dnes 24. 3. 2021 od 16:00. Před 16:00 se v tomto místě objeví odkaz pro připojení do schůzky.

VSTUP DO ONLINE SCHŮZKY

Stačí povolit mikrofon, případně kameru a vyplnit své jméno.

DISTANČNÍ VÝUKA – 22. – 26. 3. 2021

Rozvrh videokonferencí a zadání distanční výuky na týden od 22. do 26. března 2021.

NP

Zápis do 1. třídy – doplnění

Vážení rodiče,

DOPLNĚNÍ:Podle aktuálních informací MŠMT je třeba doložit ještě rodný list (prostou kopii nebo sken).

v letošním roce nás opět nečeká tradiční zápis do první třídy. Na základě nařízení ministerstva školství bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Termín zápisu v ZŠ Vacov byl stanoven na 1. – 30. dubna 2021. V tomto příspěvku se snažíme poskytnout kompletní informace k zápisu do 1. třídy. Pokud budete mít nějaké další dotazy, bude se ve středu 24. března 2021 od 16:00 konat online informační schůzka k zápisu do 1. třídy (na www stránkách školy bude uveřejněn odkaz, pomocí kterého budete moci jednoduše vstoupit do onlineschůzky).

Níže naleznete ke stažení podklady pro zápis v elektronické podobě. Tištěné podklady bude také možné vyzvednout od pondělí 22. 3. 2021 v boxu u vchodu do základní školy.

Podklady k zápisu

Podklady vyplňte, podepište, doplňte o prostou kopii (sken) rodného listu a doručte do školy v období od 1. do 30. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

Způsob doručení podkladů

 • osobně do schránky u vchodových dveří školy
 • poštou na adresu: ZŠ Vacov, Miřetice 38, 384 86
 • emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na: reditel@zsvacov.cz (NE scan ručně podepsané žádosti)
 • do datové schránky školy: p8pmisk
 • osobně předat ve škole – termín lze domluvit na tel. čísle nebo na admin@zsvacov.cz, reditel@zsvacov.cz

Po zaregistrování žádosti Vám pošleme potvrzení registrace na kontakt uvedený v žádosti. Rozhodnutí o přijetí/odkladu bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na těchto www stránkách v květnu.

Žádost o odklad

 • žádost o odklad: pdf verze, word verze
 • Při žádosti o odklad je nutné doručit oba uvedené dokumenty (přihláška a zápisní list)
 • K žádosti o odklad je nutné doručit i dvě přílohy:
 • doporučující posouzení školského poradenského a zařízení
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Žádost o odklad píší rodiče/zákonní zástupci dítěte a podávají ji na ředitelství základní školy. V rámci žádosti o odklad je povinností doložit dvě doporučující vyjádření: jedno od školského poradenského zařízení (ŠPZ), a druhé buď od odborného lékaře, nebo od klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ by měly nadále zajišťovat nutné služby. Činnost lékařů také není omezena. Obě dvě doporučení jsou tedy nadále vyžadována. Lékař provede lékařskou prohlídku a napíše doporučení o odložení povinné školní docházky na základě diagnostikování tělesných aspektů školní nezralosti (tělesné vady, smyslové vady, opožděný či nerovnoměrný tělesný a psychický vývoj, potíže v hrubé a jemné motorice, závažná onemocnění či úrazy a následné dlouhodobé rekonvalescence, chronické onemocnění, velmi častá nemocnost, celkové oslabení organismu…). Školské poradenské zařízení (ŠPZ) se ve svém posudku vyjádří k psychosociálnímu vývoji dítěte.

V případě dotazů nás kontaktujte nejlépe na email: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz

Vydávání zápisových lístků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo nové Opatření obecné povahy, kterým opět prodlužuje termín pro předání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělávání. Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek byly posunuty na 3. a 4. 5. 2021 (pro nižší stupně víceletého gymnázia na 5. a 6. 5. 2021) a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve všech oborech středního vzdělávání je možné nejdříve 19. května. Teprve po 19. 5. 2021 je možné předávat zápisový lístek na střední školu.

Termín vydávání zápisových lístků byl posunut na 30. dubna 2021. Do 30. dubna 2021 si žáci 9. ročníku (případně jiných ročníků při odchodu na SŠ) nebo jejich zákonní zástupci vyzvednou zápisový lístek. Zápisové lístky budou připraveny k vyzvednutí od pondělí 22. 3. 2021. V následujících týdnech je bude možné vyzvednout vždy v pondělí a ve středu mezi 9:00 – 12:00 v ředitelně ZŠ.

Upozorňujeme žáky i rodiče, že opravdu není v tuto chvíli nutné ihned zápisový lístek vyzvedávat. Do 30. dubna je dost času. Je tedy možné počkat na lepší epidemickou situaci.

Informace k záp. lístkům (zkrácený text z MŠMT)

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.
Uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí by měly střední školy zveřejňovat v termínu od 19. do 21. května 2021.

Návod na vyplnění zápisového lístku

VIRTUÁLNÍ SVĚT

NP

DISTANČNÍ VÝUKA – 15. – 19. 3. 2021

Rozvrh videokonferencí a zadání distanční výuky na týden od 15. do 19. března 2021.

NP