Informace o vzdělávání pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ Vacov

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ZŠ ve škole. V následujícím textu se snažíme přinést základní informace o tom, jak bude výuka probíhat a jaká hygienická opatření budou v naší škole realizována.

Informace k formě výuky

 1. Nebude se jednat o klasickou výuku po třídách s přesně vymezeným rozvrhem.
 2. Dominantním způsobem vzdělávání zůstává vzdálená výuka.
 3. Žáci nebudou při výuce ve škole hodnoceni známkou – bude poskytována zpětná vazba formativně slovním hodnocením.
 4. Skupiny budou rozděleny podle přihlášených žáků, je velmi pravděpodobné, že v jedné patnáctičlenné skupině budou žáci z více tříd a vzdělávací aktivity ve škole nepovede třídní učitel
 5. Výuka bude probíhat každý den ve dvou blocích: dopoledním od 8:00 do 12:00 a odpoledním od 12:00 do 16:00.
 6. V dopoledním bloku budou žáci realizovat vzdělávací aktivity směřující ke splnění vzdálené výuky zadané třídním učitelem.
 7. V odpoledním bloku by měla být činnost obdobná jako ve školní družině, samozřejmě při splnění všech hygienických opatření.
 8. Škola bude ráno otevřena od 7:45 do 8:00, ranní družinu není možné poskytovat.

Hygienická opatření při provozu školy

Změny v provozu školy v souvislosti s hygienickým opatřením jsou podrobně zpracovány v samostatném dokumentu „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ (ke stažení zde). V následujících bodech přinášíme odpovědi pouze na nejčastější dotazy:

 1. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 3. Studijní skupina je tvořena max. 15 žáky.
 4. Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky.
 5. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.
 6. Ve třídách sedí každý žák ve své lavici sám a splňuje požadovaný odstup od ostatních.
 7. Ve třídách je možné při splnění pravidel roušku odložit (na rozhodnutí vyučujícího pedagoga).
 8. Přestávky budeme realizovat nejčastěji venku, každá studijní skupina v jiném čase, po opuštění třídy musí mít žáci roušku.
 9. Škola má právo na bezkontaktní měření teploty žáka v případě podezření nákazy.
 10. V dokumentu „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ je rozpracován přesný postup v případě, kdy některý z účastníků vykazuje příznaky nákazy v průběhu docházky.
 11. V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka je nutné informovat školu i o důvodu nepřítomnosti.
 12. Pravidla a organizace vstupu (předávání žáků) a vyzvedávání žáků budou zpracována na základě počtu přihlášených žáků a počtu skupin tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Provoz školní jídelny

 1. Školní jídelna ZŠ Vacov bude v provozu a bude poskytovat normální teplé jídlo.
 2. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 3. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 4. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 5. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 6. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.

V případě, kdy se k odběru obědů přihlásí většina žáků z prvního stupně, nebude organizačně možné zajistit obědy pro všechny. Problémem je zejména poslední bod seznamu výše. V tomto případě budou mít přednost při přihlašování obědů žáci přihlášení k celodenní docházce.

Přihlášení žáka k dobrovolné docházce

Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz. následující tabulka) a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 18. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020. Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde).

Vedení ZŠ Vacov má připravené personální i prostorové kapacity. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny losem.

Svůj zájem a prosíme i nezájem nám dejte prosím vědět vyplněním následujícího dotazníku: Docházka do školy od 25. 5. 2020.

Případné dotazy směřujte na zástupce ředitele školy: admin@zsvacov.cz.

Děkujeme za spolupráci.