Informace ke kroužkům

Přihlášku do kroužku si žák vyzvedává u vedoucího kroužku. U kroužků, kde je vedoucím externí pracovník, si žák přihlášku vyzvedává u třídního učitele. Pokud je vedoucím učitel/ka ze školy, může žák přihlášku předat v průběhu školního dne. Pokud je vedoucím kroužku externí vedoucí, žák předává přihlášku na první schůzce.

Kapacita v některých kroužcích je omezena. Je plně v kompetenci vedoucího, koho do kroužku přijme. Pokud bude v kroužku malý počet přihlášených, nemusí být kroužek otevřen.

U každého kroužku je určena cena za pololetí. Poplatek za kroužky vybírá vedoucí kroužku nebo určený pracovník školy na začátku každého pololetí přes školní pokladnu. Peníze jsou určené k úhradě nákladů na provoz kroužků (spotřební materiál, pronájem prostor, odměna vedoucího).

I na kroužek je třeba přinést omluvenku. Pokud je dítě nemocné a nedochází ani do školy, je omluvené automaticky. Pokud však dítě do školy normálně dochází a nemůže přijít pouze odpoledne na kroužek, mělo by mít omluvenku! Odhlášení z kroužku v průběhu roku musí proběhnout písemně s podpisem zákonného zástupce – peníze se v průběhu roku nevrací.

Prosíme o přihlášení nejpozději do 22. září.