Kariérové poradenství

ZŠ a MŠ Vacov nabízí možnost individuálních schůzek žáka a rodiče s výchovným (kariérovým) poradcem pro žáky 8. a 9. tříd.

  • Škola je první místo setkání s kariérovým poradenstvím a spolupodílí se na důležitém životním rozhodování o budoucím studiu a práci.
  • Zajišťuje podporu na cestě k uplatnění vlastního potenciálu podle individuálních potřeb žáka.
  • Člověk (žák) je zde jako spolutvůrce poradenské situace, spoluzodpovědný za její výsledek.

Hlavním cílem je podpora žáků při jejich rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, tj:

  • Výběr budoucího povolání v závislosti na tom co umím, na co se hodím, co mě baví, na co mám předpoklady, jaké jsou moje hodnoty, co je pro mě důležité…
  • Sebereflexe a sebeprezentace.
  • Představa o charakteristických znacích povolání (např. obsah práce, pracovní prostředky, pracoviště, mzdové podmínky, možnosti kariéry, kvalifikační a zdravotní požadavky).

Není nutné vybrat si hned za každou cenu konkrétní povolání. Důležité je, aby si žáci uvědomili, které znaky práce jsou pro ně důležité, které profesní oblasti by mohly být pro ně vhodné, čím se vyznačují, jaké jsou v nich možnosti uplatnění, jaké vzdělání k nim vede (po absolvování většiny oborů bývá širší možnost uplatnění než pouze v jednom povolání). Před definitivním rozhodnutím je třeba si prohlédnout si co nejvíce informací a svou volbu si důkladně promyslet a prodiskutovat se svými nejbližšími.

Co nabízíme:

  • Identifikace talentu, zájmů, předpokladů, schopností a jiných vlastností důležitých pro výběr budoucího povolání.
  • Informace o učebních a studijních oborech (náročnost studia, hlavní vyučovací předměty, způsoby závěrečných zkoušek a ukončení studia, případné zdravotní požadavky, možnosti uplatnění absolventů aj.).
  • Informace o školách a jejich vzdělávací nabídce (které obory škola otevírá, přijímací požadavky, školné, kontaktní údaje na školu aj.).
  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizaci kariérového poradenství zajišťuje paní učitelka Jarmila Štouralová. Kariérové poradenství bude probíhat zejména formou individuálního setkání kariérového poradce s žákem a jeho rodiči. V prvním pololetí školního roku bude zaměřené zéjména na žáky 9. ročníku, v druhém pololetí na žáky 8. ročníku.

Individuální setkání budou probíhat v pondělí a ve čtvrtek po 15:10 – vždy po předchozí domluvě (je možný i jiný termín).