Informace o možnosti vzdělávání pro žáky 9. třídy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Žáci, kteří zatím nejsou přijati na střední školu a intenzivně se připravují na přijímací zkoušky mohou od 11. 5. využít výukových dnů ve škole (účast je dobrovolná). Pro všechny žáky 9. třídy bude i nadále probíhat distanční forma výuky (domácí příprava).

Příprava na přijímací zkoušky ve škole: V pondělí 11. 5. od 8:00 do 11:00 bude probíhat příprava z Českého jazyka pod vedením paní učitelky Špejzlové, ve středu 13. 5. od 8:00 do 11:00 bude probíhat příprava z Matematiky pod vedením paní učitelky Krbkové. V dalších týdnech až do termínu konání přijímacího řízení bude výuka probíhat ve stejných dnech a časech (po dohodě s vyučujícím může být v dalších termínech den a čas výuky upraven – o této změně bude elektronicky informován žák i zákonný zástupce).

Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz. následující tabulka) a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku na přípravu na přijímací zkoušky do 7. 5. 2020 na email: admin@zsvacov.cz. Žáka nelze přihlásit do školní skupiny později než 11. 5. 2020. Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde). Žák je povinen se se seznámit s dokumentem: „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ a dodržovat stanovená hygienická pravidla. Nedodržování hygienických pravidel může vést k vyřazení žáka z přípravy. V rámci docházky je také možné odebrat oběd ve školní jídelně. Váš případný zájem o oběd ve školní jídelně vyjádřete prosím při přihlašování žáka k přípravě. Případné dotazy směřujte na zástupce ředitele školy: admin@zsvacov.cz.